A+
a-

Pieaugušo apmācība (ESF projekts)

Informācija par projektu

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”piedalās projektā

 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas termiņš

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta darbības

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
    • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
    • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
 • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai

Projekta mērķa grupa

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

 Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Mācību izmaksas

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

Projekta aktualitātes

Projekta jaunumi

Projekta īstenošanas pamats

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana;
 • atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinatori:

* Rīgā – Ilze Buka, 67147578, 67283365, e-pasts ilze.buka@rtrit.lv

* Preiļos – Skaidrīte Grigale, 65381291, e-pasts skaidrite.grigale@rtrit.lv

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

 

 

4.KĀRTA - PIEDĀVĀJUMS

Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas “ Viesmīlības pakalpojumu speciālists” moduļi

 

Grupās 10-15 cilvēki

 

Modulārās izglītības programmas nosaukums

Iepriekšējā izglītība

(moduļa ieejas nosacījumi)

Moduļa/ moduļu saturs

Mācību vietas adrese

Norises laiki

Kopējā mācību maksa EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Aktīvā tūrisma pakalpojumi

42 h   (1mēn.)

 IR

vajadzīgas priekšzināšanas nozarē 

Aktīvā tūrisma pamati, tūrisma pamatinventārs, aktīvā tūrisma plānošana un pārdošana, drošības pasākumi un pirmā palīdzība.

Marijas iela 4, Rīga

P,O,T,C,P -  no 17:30 – 20:10;    S - no 9:00-14:30

189.00

18.90

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi

40 h   (1mēn.) 

 NAV

 vajadzīgas priekšzināšanas nozarē 

Tūrisma un viesmīlības nozares struktūra un klasifikācija, uzņēmumu standarts un sertifikācija, darba organizācija tūrisma un viesmīlības nozarē, dienestu darba organizācija un sadarbība uzņēmumā, darba vides riska faktoru noteikšana un izvērtēšana, darba vietas organizācija.

Nīcgales iela 26, Rīga

P,O,T,C,P -  no 17:30 – 20:10;    S - no 9:00-14:30

180.00

18.00

Konferenču un semināru apkalpošana    

40 h   (1mēn.)

IR

vajadzīgas priekšzināšanas nozarē 

Konferenču un semināru apkalpošanas darbu organizācija un saskaņošana, telpu, tehnikas un aprīkojuma sagatavošana, apkalpošanas un papildpakalpojumu izmaksu aprēķināšana, sadarbība ar citiem uzņēmumiem, apkalpošanas tehniskie risinājumi, papildpakalpojumu piedāvājums               

Nīcgales iela 26, Rīga

P,O,T,C,P -  no 17:30 – 20:10;    S - no 9:00-14:30

180.00

18.00

Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite  

40 h   (1mēn.)            

IR

vajadzīgas priekšzināšanas nozarē 

Dokumentu iedalījums, noformēšana, aprite, lietišķās sarakstes dokumentu veidi un to sagatavošana, komunikācijas kanāli ar klientiem, klientu datubāzes, to veidošana, datu ievade, apstrāde, atskaišu sagatavošana.             

Nīcgales iela 26, Rīga

P,O,T,C,P -  no 17:30 – 20:10;    S - no 9:00-14:30

180.00

18.00

Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai    

40 h   (1mēn.)             

IR

vajadzīgas priekšzināšanas nozarē 

Tīrīšanas inventārs un līdzekļi, netīrumu veidi un tīrīšanas faktori, telpu uzkopšanas veidi, numuru klasifikācija, gultu veidi un to klāšanas standarti, veļas aprūpe, gludināšana, darba vietas ergonomika.                 

Nīcgales iela 26, Rīga

P,O,T,C,P -  no 17:30 – 20:10;   
S - no 9:00-14:30

180.00

18.00

Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā    

40 h   (1mēn.)  

 IR

 vajadzīgas priekšzināšanas nozarē 

Viesmīlības būtība, profesionālā ētika, kvalitātes standartu prasības, tūrisma un viesmīlības pakalpojuma sastāvdaļas, pakalpojumu ietekmējošie faktori, informācijas aprite, darbs ar sūdzībām un atzinībām, viesu apmierinātības noteikšana.           

Nīcgales iela 26, Rīga

P,O,T,C,P -  no 17:30 – 20:10;    S - no 9:00-14:30

180.00

18.00

Viesu apkalpošana viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs      

40 h   (1mēn.)       

 IR

vajadzīgas priekšzināšanas nozarē 

Mītņu veidi, pasūtījumu pieņemšana, apkalpošanas un pasūtījuma izpildes procesa nozīme, papildpakalpojumi, norēķinu veidi.                       

Marijas iela 4, Rīga

P,O,T,C,P -  no 17:30 – 20:10;    S - no 9:00-14:30

180.00

18.00

Kompetences novērtēšana

Ārpus formālā

arpus_formala.pdf

Novērtēšanas kārtība

novertesanas_kartiba.pdf

Izmaksu atgūšana

izmaksu_atgusana.pdf

Iesniegums

iesniegums.pdf

Iesniegums izmaksu kompensēšanai

iesn_izmaksu_komp.pdf

Dalībnieka anketa

dalibnieka_anketa.pdf