A+
a-

Tālākizglītība

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

 • Tehnikumā, atkarībā no profesionālās tālākizglītības programmas, uzņem personas ar iegūtu pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību, kā arī personas bez izglītības ierobežojuma.
 • 1. līmeņa arodizglītības programmās tiek uzņemtas personas ar izglītību ne augstāku par pamata izglītību.
 • 2. līmeņa arodizglītības programmās tiek uzņemtas personas pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības iegūšanas.
 • Mācības notiek pilna laika klātienē vai nepilna laika klātienē.
 • Tālākizglītības programmās netiek dota iespēja iegūt vidējo izglītību.
 •  Izglītības iestāde pieņem personu iesniegumus un citus dokumentus saskaņā ar uzņemšanas grafiku.
 • Izglītības iestāde var pagarināt  izglītojamo ieskaitīšanas termiņus.
 • Persona, kura vēlas sākt mācības tālākizglītības programmā (izņemot bezdarbnieku apmācību), iesniedz uzņemšanas komisijā vai tālākizglītības daļā šādus dokumentus:
 1. Iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, norādot izvēlēto profesionālās tālākizglītības programmu, 
 2. Izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
 3. Dzimšanas apliecības vai cita, personu apliecinoša, dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
 4. Medicīnas izziņu Nr.086/u-99,
 5. Trīs fotogrāfijas ( 3x4 cm)
 • Personas izglītības iestādē ieskaita uz pārrunu pamata.
 • Pie līguma slēgšanas par izglītības iegūšanu jāveic samaksa par pirmo un pēdējo mācību mēnesi.
 • Pamatojoties uz pārrunu pamatu, izglītojamā iesniegtajiem dokumentiem un tālākizglītības daļas vadītāja lēmumu, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.
 • Izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības izglītības iestādē, ar tās vadītāja rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita.

PIEDĀVĀJUMS

Profesionālās tālākizglītības programmas:

10T 811 02 Ēdināšanas pakalpojumi

1. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

-           Pavāra palīgs

-           Konditora palīgs

20T 811 02 Ēdināšanas pakalpojumi

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

-           Pavārs

-           Konditors

20T 541 04 Miltu izstrādājumu ražošana

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

-           maiznieks