A+
a-

Tālākizglītība

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Tehnikumā, atkarībā no profesionālās tālākizglītības programmas, uzņem personas ar iegūtu pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību, kā arī personas bez izglītības ierobežojuma.

1. līmeņa arodizglītības programmās tiek uzņemtas personas ar izglītību ne augstāku par pamata izglītību.

2. līmeņa arodizglītības programmās tiek uzņemtas personas pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības iegūšanas.

Mācības notiek pilna laika klātienē vai nepilna laika klātienē.

Tālākizglītības programmās netiek dota iespēja iegūt vidējo izglītību.

Persona, kura vēlas sākt mācības tālākizglītības programmā (izņemot bezdarbnieku apmācību), iesniedz uzņemšanas komisijā vai tālākizglītības daļā šādus dokumentus:

  1. Iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, norādot izvēlēto profesionālās tālākizglītības programmu, 
  2. Izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
  3. Dzimšanas apliecības vai cita, personu apliecinoša, dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
  4. Medicīnas izziņu Nr.u27,
  5. Trīs fotogrāfijas ( 3x4 cm)

Personas izglītības iestādē ieskaita uz pārrunu pamata.

Pie līguma slēgšanas par izglītības iegūšanu jāveic samaksa par pirmo un pēdējo mācību mēnesi.

Pamatojoties uz pārrunu pamata, izglītojamā iesniegtajiem dokumentiem un tālākizglītības daļas vadītāja lēmuma, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

Izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības izglītības iestādē, ar tās vadītāja rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita.

PIEDĀVĀJUMS

Ēdināšanas pakalpojumi

-           Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438