A+
a-

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 4g.

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 4g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Profesionālās izglītības programmas Pārtikas ražošanas tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Ievads specialitātē;
 • Mikrobioloģija, sanitārija un higiēna;
 • Profesionālā tehniskā grafika;
 • Miltu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Piena produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Gaļas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Zivju produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Augļu un dārzeņu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Dzērienu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Profesionālās datorprogrammas.

Programmas apraksts un darba iespējas

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; AS Rīgas Piena kombināts; AS Latvijas balzams; SIA ,,Skrīveru saldumi’’; SIA ,,Staburadzes konditoreja”; SIA "Saldus Maiznieks"; SIA "Lāči"; SIA “Rīgas Piensaimnieks”; A/S "Hanzas Maiznīcas"; SIA "Nomeda"; SIA „Liepkalni”; SIA "Lage Ko"

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv