A+
a-
2018./2019. mācību gada pārskats par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “PuMPuRS”

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


PuMPuRS jaunumi

Aktuāli

18.07.2019

2018./2019. mācību gada pārskats par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “PuMPuRS”

2018./2019. mācību gadā RTRIT iesaistījies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", ko saīsināti dēvē “PuMPuRS”.

Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu motivācijas trūkuma, mācību un uzvedības traucējumu, vecāku nepietiekamas iesaistes, grūtniecības, laulības, neattaisnotu mācību kavējumu, konfliktsituāciju skolā, materiālo apstākļu, veselības problēmu un citu iemeslu dēļ. 

- Projekta ietvaros 2018./2019.m.g. individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši jau 299 audzēkņi, kuriem ir risks pārtraukt mācības.

160 audzēkņi saņēma atbalstu ēdināšanas izdevumu kompensācijā, 65 audzēkņiem tika segti sabiedriskā transporta izdevumi un 41 audzēknim - dienesta viesnīcas izdevumi.

- Projektā šajā mācību gadā tika iesaistīti 69 pedagogi, kas līdzās saviem ierastajiem pienākumiem veltīja laiku šo audzēkņu atbalstam.

Atsauksmes par projektu no skolotājiem, skolēniem un vecākiem ir pozitīvas un lielākā daļa vēlas arī nākamajā mācību gadā izmantot projektā piedāvātās iespējas.

- "Pagājušajā mācību gadā ļoti pārdzīvoju par CE nokārtošanu, īpaši par matemātikas eksāmenu. Jau 1.semestrī man piedāvāja “Pumpura” nodarbības. Man ir labas zināšanas angļu valodā, bet ir bailes runāt. Pēc konsultācijām ar psihologu jūtos ļoti motivēts un uzsaku konsultācijas matemātikā, ka arī atbrīvojos no barjeras runāt angliski. Rezultātā sekmīgi nokārtoju matemātikas un angļu valodas eksāmenus.

- “Esmu no daudzbērnu ģimenes un projekta atbalsts ēdināšanā un transporta izdevumu segšanā bija ļoti noderīgs, jo jau bija doma iet strādāt, lai palīdzētu mammai audzināt mazāko māsu un brālīti,” dalās projektā iesaistīta audzēkne.