A+
a-
2019./2020. mācību gada pārskats par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “PuMPuRS”

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


PuMPuRS jaunumi

Aktuāli

07.07.2020

2019./2020. mācību gada pārskats par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “PuMPuRS”

2019./2020. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums turpina piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", ko saīsināti dēvē “PuMPuRS”.

- Projekta ietvaros 2019./2020.m.g. 1.semestrī individuālu atbalstu mācību priekšmetos un ārpus tām saņēmuši jau 401 un 2.semestrī - 371 audzēknis, kuriem ir risks pārtraukt mācības.

Audzēkņiem tika dota iespēja saņemt atbalstu ēdināšanas izdevumu kompensācijā, sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijā un dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijā.

- Projektā šajā mācību gadā tika iesaistīti 74 pedagogi, kas līdzās saviem ierastajiem pienākumiem veltīja laiku šo audzēkņu atbalstam.

Atsauksmes par projektu no skolotājiem, skolēniem un vecākiem ir pozitīvas un lielākā daļa vēlas arī nākamajā mācību gadā izmantot projektā piedāvātās iespējas.