A+
a-
2020./2021. m.g. jaunumi projektā

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


PuMPuRS jaunumi

Aktuāli

31.08.2020

2020./2021. m.g. jaunumi projektā

Informējam, ka 2020./2021. m. g. 1. semestra individuālā atbalsta plānus (IAP) būs iespējams ievadīt datu bāzē sākot ar 01.09.2020.!

Galvenās izmaiņas, kuras jāņem vērā, sastādot IAP jaunajā semestrī ir:

1) Lai izglītojamajam sniegtu atbalstu kādam no ekonomiskajiem riskiem, ir jāiesniedz apliecinājums par to, ka ekonomisko risku segšanai finansējums nav pieejams (iespējams saņemt) no deklarētās un faktiskās dzīvesvietas pašvaldības vai tās sociālā dienesta. Apliecinājumam par finansējuma pieejamības pārbaudi ir jābūt iegūtam pirms IAP plāna sagatavošanas. Apliecinājumu sagatavo semestra sākumā un tas ir derīgs uz visu mācību semestri (izziņā tiek norādīts visa semestra periods). To precizē pēc nepieciešamības un aktualizēto apliecinājumu pievieno datu bāzē. Apliecinājumu datu bāzē kopā ar izdevumu pamatojošajiem ikmēneša dokumentiem pievieno koordinators un/vai grāmatvedis.

Tas nozīmē, ka sadarbības partnerim ir pienākums sekot līdzi un dokumentēt to, ka ir pārliecinājušies par to, vai apmaksājot ekonomiskos riskus, nav pastāvējis dubultais finansējums.

2) Attālinātās konsultācijas projektā ir iespējams sniegt tikai tad, ja izglītības iestādē ar direktora rīkojumu ir paredzēts īstenot mācību procesu attālināti. Rīkojumā nepieciešams norādīt atsauci uz izglītības iestādē noteikto kārtību, kā organizēs mācību procesu. Lai no projekta apmaksātu attālinātās konsultācijas, pirms to uzsākšanas projektā iesniedz rīkojumu, kurā norāda izglītojamos (vārds, uzvārds, klase, izglītojamā ID kods) un pedagogus (vārds, uzvārds, priekšmets/atbalsta pasākuma veids), kuri īstenos attālinātās konsultācijas; platformu vai veidu, kā attālinātās konsultācijas tiks īstenotas un kārtību, kādā tiek iegūts apliecinājums par īstenoto konsultāciju (piemēram, “pedagogs konsultācijas beigās lūdz izglītojamajam atsūtīt apliecinājumu par saņemto konsultāciju un pārliecinās, ka konsultācijas noslēgumā ir saņēmis no izglītojamā apliecinājumu par saņemto konsultāciju un to skaitu. Par to, ka paredzētas attālinātās konsultācijas obligāti jāinformē reģionālo koordinatoru.

3) Projekta līgumā ir veikti grozījumi, ar kuriem metodoloģisko vadlīniju ievērošana ir noteikta ar līguma spēku. Tas nozīmē, ka vadlīniju ievērošana ir obligāta un neatņemama līguma sastāvdaļa, kas ir saistoša visiem projektā iesaistītajiem darbiniekiem, tajā skaitā – IAP sastādītājiem un uzraudzītājiem un pedagogiem, kuri īsteno projekta konsultācijas. Ar aktualizētajām projekta vadlīnijām (un pielikumiem) aicinām iepazīties projekta mājas lapā: www.pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem.

Informējam, ka ir aktualizēti sekojoši dokumenti: 1. KA veidlapa: Konsultatīvā atbalsta veidlapa ar izglītojamo 2. Informatīvais materiāls par konsultatīvā atbalsta nodrošināšanu: 8. pielikums (Informatīvais materiāls par konsultatīvā atbalsta nodrošināšanu)

3. Metodoloģiskās vadlīnijas (ar pielikumiem) par projekta īstenošanu: www.pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem

Nepieciešams ievērot secīgu dokumentu aizpildīšanu, lai varētu uzsākt IAP īstenošanu: vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums → izglītības iestādes direktora IAP apstiprinājums datu bāzē → vienošanās starp pedagogu un izglītojamo → konsultāciju/atbalsta sniegšana un konsultatīvā atbalsta veidlapu aizpildīšana.

NB! Uzsākot jauno mācību gadu, lūdzam obligāti iepazīties ar projekta metodoloģiskajām vadlīnijām un pielikumiem!