A+
a-
PUMPURS sociālā pedagoga Inetas Cipruses atsauksmes par projektu

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


PuMPuRS jaunumi

Aktuāli

18.04.2019

PUMPURS sociālā pedagoga Inetas Cipruses atsauksmes par projektu

Stāstā projekta sociālais pedagogs Ineta Cipruse:

Mūsu skolā ir ļoti daudz brīnišķīgu, gudru un talantīgu bērnu, bet ir arī tādi, kas patstāvīgai dzīvei galīgi nav sagatavoti, kam ir grūti iejusties jaunā kolektīvā, komunicēt ar saviem vienaudžiem un citas problēmas. Jaunieši steidz pieaugt un mums ir tiem jāpalīdz. Liels atbalsts tikt pāri šīm grūtībām ir projekts PuMPuRS, kura galvenais fokuss ir uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Reizēm skaidrojot un mācot, pat šķietami elementāras un pašsaprotamas lietas, kuras būtu jāapgūst ģimenē. Nākas secināt, ka daudzās ģimenēs nav skaidrības par pamatvērtībām. Ir arī otra galējība, kad vecāki pārlieku rūpējoties par savu atvasi, bērnu burtiski smacē nost, neļaujot ne izpausties, ne patstāvīgi lemt un domāt. Un jaunietis, nokļūstot kādā problēmsituācijā, nav spējīgs to patstāvīgi atrisināt. Neizprot arī cēloņu un seku likumsakarību. Ne vienmēr pedagogi var laicīgi pamanīt katra bērna sāpi vai problēmu, jo audzēkņu ir daudz un laiks ir ierobežots. Bet tomēr, sociālais pedagogs, psihologs vai cits projektā iesaistītais pedagogs cenšas maksimāli veltīt laiku katram un atbalstīt, kuram vajadzīga palīdzība.

Vairums jauniešu paši nāk un meklē padomu, atbalstu, reizēm vienkārši ir vajadzīgas dzirdīgas ausis un iejūtība. Daudziem meklēt speciālista palīdzību iesaka klases audzinātāji. Nav nozīmes kā jaunieši nonāk pie sociālā pedagoga vai psihologa, galvenais, ka ir iespēja palīdzēt un laicīgi sniegt atbalstu.

Notiek arī preventīvais darbs ar jauniešiem. Gan lekciju, gan diskusiju veidā. Piemēram, ir novadīti vairāki pasākumi - diskusijas par tēmu: "Cieņpilnas attiecības". Kas vispār ir "cieņa", ko nozīmē - cienīt otru un pašam sevi. Jauniešiem tika dota iespēja arī individuāli aprunāties par tēmām un lietām, kas tos satrauc.