A+
a-

Karjeras atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

PIKC "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 2017.gada 26.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs                                 Projekta sadarbības partneris 
Valsts izglītības attīstības aģentūra  (VIAA)                PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”                             

Projekta īstenošanas pamats    

2016.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”


Projekta specifiskais atbalsta mērķis    

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs


Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības    

3.DARBĪBA “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”. 

6.DARBĪBA “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa                                Projekta īstenošanas termiņš

Profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie               2017.gada decembris – 2022.gada maijs
 

Finansējums  

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2021./2022. mācību gadā

2021./2022. mācību gada tiek turpināta karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( turpmāk – projekts) īstenošana.

Projekta īstenošanas laikā ir plānota padziļināta sadarbība ar ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības pakalpojumu, pārtikas ražošanas, tūrisma, modes un stila nozaru darba devējiem un to profesionālajām organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas laikā klātienē vai attālināti darba devēji vadīs meistarklases, paraugdemonstrējumus, profesiju konkursus, lekcijas-seminārus un citus pasākumus. Meistarklašu “Gūsti pieredzi” gaitā darba devēji padziļinās izglītojamo prasmes un zināšanas izvēlētajā profesijā; palīdzes izglītojamajiem pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām; informēs kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešams apgūt papildus.

Lekcijas - semināra “Ceļš uz profesiju” gaitā izglītojamie tiks iepazīstināti ar darba devēju pieredzi un karjeras izaugsmes iespējām; ar darba tirgus jaunākajām tendencēm un profesionālo nozaru perspektīvām; uzzinās kā saskaņot personiskās vajadzības ar profesionālajām un sabiedrības vajadzībām, uzzinās par jaunrades un uzņēmējdarbības iespējām.

Lai attīstītu izglītojamo profesionālās prasmes un palīdzētu kļūt par konkurētspējīgo darba tirgus dalībnieku; veidotu priekšstatu kā mācības tehnikumā ir saistītas ar izglītojamo karjeras attīstību turpmāk, projekta īstenošanas gaitā klātienē tiks organizēta Karjeras nedēļa 2021 un attālināti tiks organizēti: Karjeras diena, Ēnu diena, Tālākizglītības diena, Informatīva diena un citi pasākumi.

Projekta ietvaros attālināti ir paredzēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi arī vecākiem: Informatīva diena un lekcija - seminārs „Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu mērķis: informēt vecākus par sadarbības veicināšanu vecāku un bērnu starpā, iepazīstināt ar aptaujās paustiem pusaudžu ieteikumiem vecākiem, sniegt konsultācijas un citi jautājumi.

Projekta laikā organizētie karjeras attīstības atbalsta pasākumi tuvinās profesionālās izglītības piedāvājumu darba tirgus pieprasījumam; veicinās izglītojamo mācību motivāciju un izaugsmi un palīdzes veiksmīgāk veidot savu karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.


Karjeras attīstības atbalsta īstenošanas gaita attālināti

Laikā, kad viss norisinās attālināti un ik dienas esam priekšā kādam izaicinājumam, tehnikumā karjeras attīstības atbalsts pakāpeniski ieņem  nozīmīgu vietu mācību procesā, lai palīdzētu izglītojamajiem, tajā skaitā pieaugušajiem un potenciālajiem izglītojamajiem attīstīt  prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai izdarītu atbilstošas izvēles un veiksmīgi turpinātu pāreju uz nākamo izglītības līmeni un secīgi uz darba tirgu.

Šobrīd tehnikumā karjeras attīstības atbalsta pasākumi ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem un vērsti uz personības izaugsmi. Karjeras attīstības atbalsta centrā ir izglītojamā veidošana par izglītotu, radošu, mērķtiecīgu, kulturālu, motivētu, labi kvalificētu un vispusīgi attīstītu personību.

Šajā mācību gadā ir uzsākta mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta integrēšana mācību procesā un audzināšanās darbā. Lai integrētu karjeras atbalstu mācību saturā, pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem sagatavoja stundu plānus un novadīja mācību stundas vairākos mācību priekšmetos (vēsture, latviešu valoda, matemātika un ķīmija). Mācību stundu laikā tika demonstrēta citāda pieeja, jo stunda bija dalīta divās savstarpēji saistītās daļās no dažādiem skatu punktiem un tas izglītojamajiem radīja interesi un bija vērojama liela aktivitāte.

             Lai veicinātu karjera attīstības atbalsta integrēšanai audzināšanās darbā, pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar grupu audzinātājiem turpina vadīt nodarbības grupās par tematiem: „Laika plānošana,” „Karjera un veselība,” „Laika zagļi un to ietekme uz karjeras veidošanu”, “Mana portfolio” un citas aktuālas tēmas. Kā atbalsts grupu audzinātājiem tika izveidota prezentācija „Mērķu izvirzīšana un to sasniegšana” un izveidoti informatīvie un izglītojošie materiāli: „Karjeras vadības pamatprasmes”, „Ģimenes profesiju koks un manas prioritātes karjeras attīstībā”, „Manu vecāku profesijas”, „Manas profesijas nākotnes perspektīvas un izaugsmes iespējas”, „Laika plānošana”, „Kā nopelnīt ar darbu, kas patīk”, “Karjeras vadības prasmes 21. gadsimtā” un citi.

Ir jāatzīmē Preiļu struktūrvienības izglītojamo aktīvo līdzdalību tehnikumā izsludinātā projektā “Veiksmīgas karjeras veidošana”. Šonedēļ Preiļu struktūrvienības 3.-4. kursu izglītojamie tiek aicināti piedalīties lielākajā tiešsaistes pasākumā Latvijā par studiju izvēli: IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2021, ko 25.03.2021. organizē Kalba (starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs, kas veiksmīgi darbojas izglītības tirgū jau vairāk nekā 20 gadus).

Tehnikuma izglītojamie attālināti piedalījās Prakse.lv seminārā „Jaunietis darba tirgū”. Semināra laikā izglītojamajiem tika sniegta informācija par darba iespējām un nepieciešamajām prasmēm, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū.  Aktīvi izglītojamie piedalījās arī tiešsaistes lekcijā „Drošs internets”, kurā lektore stāstīja, kā uzvesties un atrasties sociālajos tīklos, kā rūpēties jau laikus par savu profilu un kā tas var ietekmēt karjeras attīstību nākotnē.

Starp aktualitātēm ir karjeras attīstības atbalsta integrēšana darbā ar izglītojamo vecākiem, sniedzot vecākiem izglītojošo, informatīvo atbalstu karjeras attīstības jautājumos. Šī gada janvārī un februārī attālināti izglītojamo vecākiem tika organizēts lekcija/seminārs „Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”, kurā piedalījās 114 izglītojamo vecāki, kā arī sniegts informatīvais atbalsts vecākiem 11. marta 2021.gada tehnikuma sanāksmē vecākiem.

Tāpat karjeras attīstības atbalsta nozīmīgums palielinājās turpinot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai veicinātu tehnikumā apgūstamo profesiju popularizēšanu un profesionālās izglītības prestiža popularizēšanu, mazinātu pagātnes stereotipus  par profesionālo izglītību.  Šī gada janvārī un februārī pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu  attālināti piedalījās karjeras iespēju dienāPieslēdzies savai karjerai!Tukumā, Engures, Jaunpils novadā  un  Balvu Valsts ģimnāzijas karjeras atbalsta pasākumā.

Galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem izglītojamo vecākiem un atbalsta personālu ir  pedagogs karjeras konsultants. Šī gada janvārī un februārī pedagogi karjeras konsultanti sniedza vairāk nekā 50 individuālās konsultācijas izglītojamajiem, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Pedagogi karjeras konsultanti

Karjeras izglītības nodaļas vadītāja