A+
a-

Pavārs ar specializāciju Restorāna pavārs 4g. (Rīga; Preiļi)

Pavārs ar specializāciju Restorāna pavārs 4g. (Rīga; Preiļi)

Iegūstāmā kvalifikācija Pavārs ar specializāciju Restorāna pavārs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota arī Preiļu struktūrvienībā

 

Tu apgūsi:

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Ražošanas darba organizācija (1.un 2 līmenis)
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (1. un 2.līmenis)
 • Ēdienkartes izveide
 • Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve
 • Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Pavāra prakse

Programmas apraksts un darba iespējas

Pavāra kvalifikācijas prestižs tiek paaugstināts un turpmāk pavāra izglītība tiek pielīdzināta 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim un Amatu zeļļa līmenim. Apgūstot pavāra profesiju vienlaikus tiek iegūta arī vidējā izglītība.

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs savas profesionālās kompetences ietvaros plāno un organizē darbu virtuvē, pārzin izejvielu kvalitāti, nodrošina to uzglabāšanu un veic to racionālu izmantošanu atbilstīgi uzņēmuma ēdienkartes sortimentam, pielietojot dažādus ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos paņēmienus, pārzina un veido tehnoloģisko dokumentāciju, prasmīgi to pielieto ikdienas darbā nodrošinot galaprodukta nekaitīgumu, pieņem viesu pasūtījumus, organizē galdu klāšanu un koordinē pasūtījumu izpildi.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "MM Catering", SIA “Parkavilla”, SIA "VaV", SIA"Ferma Restorans",SIA" LETS  ENJOY", PII "Pienenīte", SIA"Later LTD", SIA" Roana", SIA  Eiropica, Sia "Arlat Grupa", AS "Lido", SIA"DJ Holding", AS "Lido",  SIA"Later LTD", SIA"Cantus", SIA “Parkavilla”, SIA"Audēju steiki", SIA "Fabrikas restorāns", SIA" J22", SIA "KA Foodservice", SIA "L7 sushi", SIA "ItalAmo", SIA "SL Kitchen", SIA “Wisher Enterprise LV”, SIA “Parkavilla”, SIA"OO FOOD", SIA "Cakes and Bakes Latvia", SIA “Pētertornis”, SIA"OO FOOD"SIA "RARERA", SIA "Āzijas virtuve", SIA"Baltic Pub", SIA Restorāns OZO, OZO Colf  Club, SIA Ezītis miglā

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv