A+
a-

Profesionālo izglītības programmu īstenošana

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI

PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris

Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR

Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR

Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

Projekta mērķi

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

Galvenās darbības

1) Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot to kvalifikāciju struktūru;

2) Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde, lai nodrošinātu vienoto Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu un atzīšanu;

3) Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodikas izstrāde atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai, Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālās izglītības jomā un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā;

4) Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana, tai skaitā to atbilstības izvērtēšana Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu, katrā modulārajā profesionālās izglītības programmā iekļaujot komponentes "iniciatīva un uzņēmējdarbība", "sabiedrības un cilvēka drošība", "informācijas un komunikācijas tehnoloģijas", "sociālās un pilsoniskās prasmes", "valodas, kultūras izpratne un izpausme" vai integrējot tās profesionālās izglītības saturā;

5) Mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana, kā arī simulācijas iekārtu (informācijas tehnoloģiju programmas, speciāli aprīkotas iekārtas reālas darbības aizstāšanai, atspoguļojot galvenās īpašības vai uzvedību izvēlētai fiziskai vai abstraktai sistēmai vai procesam) iegāde;

6) Ekspertīzes nodrošināšana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturam, modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei, iegādāto un izstrādāto mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) saturam un iegādātajām simulācijas iekārtām.

Plānotie rezultāti

1) Pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras (Būvniecība, Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, Informācijas un komunikācijas tehnoloģija, Enerģētika, Kokrūpniecība, Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, Metālapstrāde, Mašīnbūve un mašīnzinības, Pārtikas rūpniecība, Lauksaimniecība, Poligrāfija un izdevējdarbība, Papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, Transports un loģistika, Tūrisms, Skaistumkopšana, Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana) un izstrādāta viena jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram;

2) izstrādāti 160 profesiju standarti un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības;

3) izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs 210 profesionālajām kvalifikācijām un viena profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodika;

4) izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas 184 profesionālajām kvalifikācijām;

5) izstrādāti un/vai iegādāti 80 mācību līdzekļi (tai skaitā simulācijas iekārtas).

Atbalsta mērķa grupa

Izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas.

Sadarbības partneri

Latvijas Darba devēju konfederācijā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta kontaktpersona

Inga Zeide, Tālr: 64615339 E-pasts: inga.zeide@852.visc.gov.lv

Informācija par projektu:

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_852.shtml 


Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. Vienošanās numurs 7.2.1.2./15/I/001

Tehnikums projektu īsteno kopš 2014.gada 3. septembra

Kopumā projekta ietvaros izglītību ieguvuši jau vairāk kā 700 jaunieši

Projektā var mācīties jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

Mācību laikā jaunieši:

 • tiek nodrošināti ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņem stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nav neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • var dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
 • saņem karjeras atbalsta pasākumus,
 • nepieciešamības gadījumā var papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus var apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
 • papildus var iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Vienošanās numurs 8.4.1.0/16/I/001. 

Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu


Projekta īstenošanas termiņš  2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris


Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta darbības

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
 • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
 • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai

Projekta mērķa grupa

 • nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk.:

– ar zemu izglītības līmeni
– ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums
– ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu

 • prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp

– nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9.pamatgrupas profesijās

– nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


Mācību izmaksas

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

Sasniedzamie rezultāti

Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu mācībām projektā:

 • ar zemu izglītības līmeni – 12 130, tai skaitā 2 677 personas līdz 31.12.2018.
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 24 095, tai skaitā 11 562 personas līdz 31.12.2018.

Nodarbināto personu skaits, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības mācībās:

 • ar zemu izglītības līmeni – 9 317;
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 13 662

Projekta īstenošanas pamats

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”


Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana;
 • atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.