A+
a-

Pavāra palīgs 3g. (Rīga)

Pavāra palīgs 3g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Pavāra palīgs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 3 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Atestāts par arodizglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Tu apgūsi:

  • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
  • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
  • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
  • Ražošanas darba organizācija (1. līmenis)
  • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
  • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (1.līmenis)
  • Pavāra palīga prakse

Programmas apraksts un darba iespējas

Pavāra palīga kvalifikācijas turpmāk pavāra izglītība tiek pielīdzināta 2.profesionālās kvalifikācijas līmenim

Pavāra palīgs veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "MM Catering", SIA “Parkavilla”, SIA "VaV", SIA"Ferma Restorans",SIA" LETS ENJOY", PII "Pienenīte", SIA"Later LTD", SIA" Roana", SIA Eiropica, Sia "Arlat Grupa", AS "Lido", SIA"DJ Holding", AS "Lido", SIA"Later LTD", SIA"Cantus", SIA “Parkavilla”, SIA"Audēju steiki", SIA "Fabrikas restorāns", SIA" J22", SIA "KA Foodservice", SIA "L7 sushi", SIA "ItalAmo", SIA "SL Kitchen", SIA “Wisher Enterprise LV”, SIA “Parkavilla”, SIA"OO FOOD", SIA "Cakes and Bakes Latvia", SIA “Pētertornis”, SIA"OO FOOD"SIA "RARERA", SIA "Āzijas virtuve", SIA"Baltic Pub", SIA Restorāns OZO, OZO Colf Club, SIA Ezītis miglā u.c.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv