A+
a-

Avoti audzināšanas darbam

Ieteicamie literatūras un informācijas avoti audzināšanas un karjeras izglītības darbā ar izglītojamajiem. 

Apkopotos literatūras un informācijas avotus var izmantot ikviens tehnikuma pedagogs, organizējot audzināšanas stundas vai darbu ar izglītojamajiem mācību priekšmetu ietvarā. Šie resursi veicinās izglītojamo karjeras attīstību, stiprinās izglītojamo vispārējās prasmes un palīdzēs viņu tālākizglītības procesā. 

Apzīmējumu skaidrojums: 

 * RTRIT bibliotēka – Pieejams RTRIT bibliotēkā Nīcgales ielā 26, Rīgā. 

 * E-vide -Pieejams pēc norādītās saites pie informācijas avota. 

 * BIS ALISE -  Bibliotēku informācijas sistēma ALISE ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš ieviests Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās. 

Autors 

Nosaukums 

Gads 

Anotācija 

Pieejamība 

RTRIT bibliotēka 

E-vide 

 

BIS ALISE 

Labklājības ministrija  

Profesiju klasifikators 

2022  

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2022gada-8aprili 

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Tas veidots, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08). Profesiju klasifikators ietver arī informāciju par profesiju grupām atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām. 

 

 

Akmeņkalna Ilonda u.c. 

Mērķtiecīga karjeras veidošana  

2007 

Mācību līdzeklis 

 

 

Akmeņkalna Ilonda u.c. 

Mērķu sasniegšana 

2007 

Mācību metodika 

 

 

Apele Antonija 

Prasme runāt publiski 

2011 

Antonija Apele (1932-2018)  savā darbā ir apspriedusi dažādus aspektus, kas saistīti ar prasmēm runāt publiski, ieskaitot efektīvas komunikācijas tehnikas, kā vadīt uzmanību auditorijas, iedarbīgu pārliecināšanas un ietekmēšanas metodes, kā arī kā pārvarēt bailes un stresu, runājot publiski. Materiāls sniedz praktiskus padomus un stratēģijas, kā uzlabot publiskās runas prasmes un kļūt par efektīvu un pārliecinošu runātāju. Materiāls varētu būt noderīgs tiem, kuri vēlas uzlabot savas publiskās runas prasmes un veiksmīgi sazināties ar auditoriju. 

 

 

Baldiņš, Alvars; Raževa, Astrīda 

Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē 

2001 

Autori grāmatā izklāsta pieeju, kā klases audzinātāji var veicināt skolēnu personības attīstību un izpēti, izmantojot dažādus metodus un tehnikas. Materiāls ietver prakstiskus padomus par skolēnu vērošanu, analizēšanu un atbalstu personības attīstības procesā. Tajā ir arī ieteikumi par individuālas pieejas izmantošanu, lai atbalstītu katru skolēna attīstības vajadzības un intereses. Materiāls var būt noderīgs klases audzinātājiem, pedagogiem un citiem izglītības speciālistiem, kuri ir ieinteresēti skolēnu personības izpētes veicināšanā un viņu attīstības atbalstīšanā skolas vidē. 

 

 

Daija Zinta; Panasina Irēna 

Veido savu karjeru pats!  

2000 

https://www.yumpu.com/lv/document/read/41462160/veido-savu-karjeru-pats-nodarbinatabas-valsts-aaentara 

“Veido savu karjeru pats!" ir informatīvs materiāls, kas sniedz padomus un norādes par karjeras plānošanu un attīstību. Tas ir saistīts ar nodarbinātības jomu, kas saistīts ar Latvijas Valsts Ārējās aģentūras nodarbinātības datubāzi. Materiālā ir iespējams atrast informāciju par dažādiem karjeras veidošanas aspektiem, piemēram, karjeras plānošanu, darba meklēšanu, CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanu, darba interviju sagatavošanu, karjeras attīstības iespējām un darba tiesībām Latvijā. Tas var būt noderīgs resurss tiem, kuri meklē padomus un atbalstu savas karjeras plānošanā un attīstībā Latvijas darba tirgū. 

 

 

 

 

 

 

Dektereva Natālija u.c. 

Interesantas idejas klases audzinātājam 

2008 

Materiāls, kas satur dažādas kreatīvas un inovatīvas idejas un padomus klases audzinātājiem, lai padarītu klases vadību interesantu, efektīvu un radošu. Materiāls ietver dažādus prakstiskus piemērus un idejas par pedagoģiskām aktivitātēm, spēlēm, projektu darbiem, diskusijām un citām metodēm, kas var veicināt skolēnu aktīvu iesaistīšanos un mācīšanos. Materiāls var būt noderīgs klases audzinātājiem, kas meklē jaunas idejas un pieejas, lai uzlabotu mācību procesu un attiecības ar skolēniem. Tas var sniegt iedvesmu un atbalstu pedagogiem, kuri vēlas veidot interesantas un stimulējošas mācību vides, kurās skolēni var attīstīt savas prasmes un talantus. 

 

 

Jigău Mihai  

Karjeras konsultēšanas metodes 

2009 

https://www.viaa.gov.lv/lv/media/2658/download  

Metožu apkopojums, kas aptver dažādas metodes un pieejas, kas tiek izmantotas karjeras konsultēšanas procesā. Avots sniedz detalizētu pārskatu par dažādām metodēm, kuras var izmantot karjeras konsultēšanā, tostarp psiholoģiskās metodes, interviju tehnikas, testēšanu, konsultēšanas procesa organizāciju, kā arī dažādu rīku un tehniku pielietojumu. Sniedz praktiskus padomus, piemērus un teorētisku pamatojumu dažādu metodēm un tehnikām, kas var palīdzēt konsultantiem attīstīt savas prasmes un efektīvi veikt karjeras konsultācijas. Materiāls var būt iedvesmojošs avots jaunu ideju iegūšanai, kā arī var palīdzēt pilnveidot esošās prasmes un metodes karjeras konsultāciju praksē. 

 

 

Korfīlda Rebeka 

Sekmīgas intervijas māksla: kā sevi parādīt vislabākajā gaismā 

2001 

Grāmata aptver dažādas tēmas, saistītas ar intervijām, piemēram, kā pareizi sagatavoties intervijai, kā pareizi atbildēt uz jautājumiem, kā izveidot pozitīvu pirmo iespaidu, kā pareizi komunicēt un izmantot savas prasmes un pieredzi intervijā. Tāpat tajā ir ietverti padomi par uzvedību intervijas laikā, kā pārvaldīt stressu un kā efektīvi prezentēt savas spējas un potenciālu potenciālajam darba devējam. 

Noderīgs resurss visiem, kas meklē darbu vai gatavojas darba intervijai, jo tā sniedz praktiskus padomus un ieteikumus par to, kā sevi parādīt vislabākajā gaismā un gūt panākumus intervijas procesā. Tajā ir iekļauti piemēri, skaidrojumi un praktiski padomi, kas var palīdzēt uzlabot savas intervijas prasmes un gūt sekmīgus rezultātus intervijās. 

 

 

Korna Evita 

Karjeras izglītība 

2011 

Šajā resursā lasītājs var atrast detalizētu informāciju par dažādām tēmām, saistītām ar karjeras izglītību, piemēram, karjeras plānošanu, mācību un prasmju attīstību, darba meklēšanas stratēģijām, darba intervijas sagatavošanu, CV un pieteikuma vēstuļu rakstīšanu, darba tirgus analīzi, darba tirgus tendences un iespējas karjeras attīstībai. 

 

 

Kovejs Stīvens R. 

Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi 

2013 

7 paradumi, kas tiek uzskatīti par svarīgiem un būtiskiem cilvēka attīstībā un personības pārmaiņās. Paradumi ir saistīti ar dažādām jomām, piemēram, personīgās atbildības pieņemšanu, mērķu nosaistīšanu, efektīvu mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, uzņēmējdarbības un līdera prasmju attīstību, laika un enerģijas vadību, personiskās pārmaiņas un attīstību. 

 

 

Kramiņš Edgars 

Runas prasme saziņā: monogrāfija par komunikatīvās kompetences veidošanos runas apguves procesā 

2005 

Var uzzināt par komunikatīvās kompetences veidošanos runas apguves procesā. Tas var aptvert dažādas tēmas, piemēram, runas attīstības teorijas, komunikācijas procesu, komunikatīvo prasmju attīstību, kā arī praktiskus padomus un vingrinājumus, lai attīstītu efektīvu komunikāciju. 

 

 

Kramiņš Edgars 

Retorikas rokasgrāmata: runāsim skaidri, spilgi, iedarbīgi! 

2016 

Grāmata sniedz praktiskus padomus un piemērus, kā uzlabot savas runas prasmes, lai būtu skaidrāks, spilgtāks un iedarbīgāks runātājs. Retorika ir zinātne par pārliecināšanas mākslu un šajā grāmatā tiek apskatīti dažādi retorikas aspekti, piemēram, emocionālā piesaiste, argumentācija un stils. 

 

 

LemešonokaInta 

Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā: rokasgrāmata skolotājiem 

2018 

Avotā tiek apskatīti dažādi aspekti saistīti ar karjeras izglītību skolās, ņemot vērā kompetenču pieeju. Rokasgrāmatā ir ietverta informācija par karjeras izglītības nozīmi, kā arī praktiski padomi un metodes, kā veidot saskaņotu karjeras izglītības programmu, kas balstīta uz skolēnu kompetenču attīstību. Tajā ir arī ieteikumi par to, kā skolotāji var palīdzēt skolēniem identificēt savas intereses un spējas, lai izstrādātu personisku karjeras plānu un gūtu panākumus savā nākotnē. 

 

 

Mencels, Volfgangs 

Retorika. Prasme brīvi un pārliecinoši runāt: rokasgrāmata 

2002 

Grāmata veltīta retorikai kā mākslai pārliecināt un ietekmēt auditoriju ar savu runu. Grāmatā tiek apskatīti dažādi retorikas aspekti, piemēram, runas struktūra, argumentu veidošana, emocionālās piesaistes izmantošana utt. Tajā ir sniegti praktiski padomi un piemēri, kā uzlabot savu runas prasmes un kļūt par pārliecinošu runātāju. Grāmata ir domāta gan tiem, kas vēlas uzlabot savas runas prasmes, gan arī tiem, kas interesējas par retorikas teoriju un vēsturi. 

 

 

Miķelsone, Velta Līvija 

Atrodi sevi: rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai 

2014 

Grāmata sniedz dažādus padomus un praktiskas metodes pašizziņas uzlabošanai, personisko mērķu noteikšanai un sasniegšanai, kā arī attiecību veidošanai ar citiem cilvēkiem. Tajā ir ietverti praktiski uzdevumi un jautājumi, kas palīdzēs lasītājam labāk izprast sevi un savas vēlmes, kā arī doties uz priekšu, lai sasniegtu savus mērķus. Grāmata ir domāta tiem, kas vēlas attīstīt savu personīgo potenciālu un uzlabot savas attiecības ar citiem cilvēkiem. 

 

 

Oganisjana, Karine 

Uzņēmējspēja un uzņēmība 

2012 

Tiek apskatīti dažādi aspekti saistībā ar uzņēmējdarbību, kā arī sniegti padomi tiem, kas vēlas sākt savu biznesu. Grāmata piedāvā praktiskus piemērus un pētījumus, kas palīdzēs lasītājam izprast uzņēmējdarbības pasauli, kā arī sniegs ieteikumus, kā attīstīt uzņēmējspējas. Tajā ir arī ietverta informācija par to, kā izveidot uzņēmuma biznesa plānu, kā veikt tirgus pētījumus un kā attīstīt uzņēmējdarbības idejas. Grāmata ir domāta gan tiem, kas jau ir iesaistīti uzņēmējdarbībā, gan arī tiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu. 

 

 

Rubana, Inta Māra 

Mācīties darot: interaktīvās mācības 

2004 

Tiek apskatītas interaktīvās mācību metodes un to pielietošana izglītībā un apmācībā. Grāmatā ir ietverti praktiski padomi un piemēri, kā veidot interaktīvus mācību materiālus un kā tos efektīvi izmantot mācību procesā. Tajā ir arī informācija par dažādām interaktīvām mācību metodēm, piemēram, diskusijām, spēlēm, simulācijām utt. Grāmata ir domāta gan skolotājiem, gan arī citiem izglītības un apmācības speciālistiem, kuri vēlas uzlabot savu darbu ar interaktīvām mācību metodēm. 

 

 

Stabiņš, Juris; Pupiņš, Mihails 

Ieteikumi karjeras veidošanai: māc. līdz. sociālajās zinātnēs 

2008 

Grāmatā ir ietvertas praktiskas nodarbības un padomi, kas palīdzēs lasītājam izveidot savu personisko karjeras plānu un attīstīt stratēģijas tā īstenošanai. Tajā ir apskatīti dažādie aspekti saistībā ar karjeras veidošanu, piemēram, personiskās intereses un spējas, darba tirgus tendences, darba intervijas sagatavošana un vairāk. Grāmata ir domāta kā mācību līdzeklis sociālajās zinātnēs, un to var izmantot gan studenti, gan arī tie, kas jau strādā un vēlas papildināt savas zināšanas par karjeru. 

 

 

Templers, Ričards 

Veiksmīgas karjeras likumi: personiskās veiksmes formula 

2007 

Grāmatā tiek apskatītas dažādas stratēģijas un padomi, kā sasniegt panākumus savā karjerā. Tajā ir ietverti praktiski piemēri un stāsti par veiksmīgiem cilvēkiem, kā arī ieteikumi, kā uzlabot savu produktivitāti, planēt savas darbības un attīstīt savas prasmes. Grāmata sniedz arī informāciju par to, kā pārvaldīt savu laiku, uzlabot savu komunikāciju un vadīt citus cilvēkus. Tas ir domāts gan tiem, kas tikai sāk savu karjeru, gan arī tiem, kas vēlas uzlabot savas jau esošās prasmes un sasniegt savus mērķus. 

 

 

Ieva Garjāne, Lauma Žubule Nataija Gudakovska 

Brauksi līdzi? 

Re, kur FORMULA! 

2020

https://jaunatne.gov.lv/wp-content/uploads/2020/07/43639_formula_book.pdf
Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai 

 

X

 

Papildus metodiskos materiālus meklē Valsts izglītības attīstības aģentūras, karjeras atbalsta resursu krātuve: