A+
a-

SAM 8.1.3.

Noslēgusies projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana.

Projekta mērķis  “RTRIT materiāli tehniskās bāzes, mācību vides modernizācija un jaunāko IKT risinājumu ieviešana. Veikt infrastruktūras uzlabošanu, prioritāro izglītības programmu mācību bāzes izveidošanu un atjaunošanu, kā arī nodrošinot ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi” ir sasniegts.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 13 522 967,00 no kurām 85% ir ERAF finansējums un 15% ir valsts budžeta finansējums, savukārt projekta neattiecināmās (augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums) izmaksas ir EUR 4 582 230,00.

Projekts tika īstenots no 2017.gada 15.maija līdz 2023.gada 31.decembrimATSKAITES

Atskaite Nr.27-2023

Noslēdzas projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana. 

Projekta īstenošanas ietvaros veiktas šādas darbības un sasniegts projekta mērķis Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšanā: 

 1. Mācību korpusa pārbūve Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā, būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, būvdarbi; 
 2. mācību darbnīcu pārbūve Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā, būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, būvdarbi; 
 3. multifunkcionālās sporta zāles un sporta laukuma būvniecība Nīcgales ielā 26, Rīgā, būvprojekta izstrāde, ekspertīze, būvuzraudzība, būvdarbi; 
 4. dienesta viesnīcas pārbūve Andreja Paulāna ielā 2A, Preiļos, būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība, būvdarbi; 
 5. aprīkojuma iegāde izglītības programmu (IP “Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Lauku tūrisma pakalpojumi”, “Tūrisma pakalpojumi”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”) modernizēšanai, mēbeļu un informācijas komunikācijas tehnoloģiju iegāde mācību procesa nodrošināšanai tehnikuma struktūrvienībā Rīgā; 
 6. aprīkojuma iegāde izglītības programmu modernizēšanai (IP “Miltu izstrādājumu ražošana”, “Viesnīcu pakalpojumi”), mēbeļu un informācijas komunikācijas tehnoloģiju iegāde mācību procesa nodrošināšanai tehnikuma struktūrvienībā Preiļos; 
 7. uzsākta un daļēji veikta dienesta viesnīcas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā pārbūve. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbus paredzēts pabeigt 4.2.1.6. pasākuma ietvaros – projekta otrajā posmā, no Augstas gatavības projekta valsts budžeta līdzekļiem un 4.2.1.6. pasākuma finansējuma. 

Atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" 21.11.2023. grozījumos un to anotācijā noteiktajam, kā arī ņemot vērā Informatīvajā ziņojumā "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” pilnu pabeigtību“ noteikto, projekta darbību nepārtrauktības nodrošināšanai projekts tiek sadalīts divos posmos: īstenots 8.1.3. SAM un 4.2.1.6. pasākuma ietvaros kā ātrāk uzsākamais projekts. 

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošanas ilgums – no 2017.gada 15.maija līdz 2023.gada 31.decembrim (80 mēneši).  

Projekta kopējās izmaksas ir 18 105 197,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 13 522 967,00 EUR, kuras veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 11 494 521,95 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 2 028 445,05 EUR, un neattiecināmās izmaksas - ar Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskas atlabšanu saistīts Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums – 4 582 230,00 EUR. 

Projekta īstenošanu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums veica ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

29.12.2023. 

 

Atskaite Nr.26-2023

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 29.07.2023.-27.10.2023. 

Ņemot vērā, ka ar SIA “BūvKORE”  noslēgtais būvdarbu līgums par dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbiem Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B tika izbeigts 2023.gada 19.jūnijā, ir sagatavota iepirkuma procedūras dokumentācija jauna būvdarbu iepirkuma izsludināšanai. 2023.gada 6.augustā izsludināts atklāts konkurss “Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” dienesta viesnīcas ēku pārbūve” (id. Nr. VIAA 2023/15 ERAF RTRIT). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vairākkārtīgi pagarināts, lai sniegtu atbildes uz  potenciālo pretendentu uzdotajiem jautājumiem, un šobrīd tas ir noteikts 2023.gada 6.novembris. Iepirkuma nolikumā paredzētais dienesta viesnīcas būvdarbu izpildes termiņš ir 10 mēneši. Plānots, ka jaunu būvdarbu līgumu atlikušo darbu veikšanai varētu noslēgt šī gada beigās. 

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim. Projektu plānots 2023.gadā noteikt kā nefunkcionējošu/posmotu, lai būvdarbus varētu turpināt 2024.gadā. 

Būvdarbi tiek finansēti augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

27.10.2023. 

Atskaite Nr.25-2023

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 29.04.2023.-28.07.2023.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, 2021.gada nogalē tika uzsākti tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbi Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbu sākumā posmā būvniecība noritēja labi, atbilstoši plānotajam grafikam, taču vēlāk būvdarbu gaitā būvdarbu veicējam SIA “BūvKORE” radās problēmas uzņemto līguma saistību izpildē, būvnieks nespēja nodrošināt atbilstošu būvdarbu gaitu un progresu, kā arī nespēja izpildīt obligātu lūguma nosacījumu par līguma izpildes garantijas pagarināšanu un spēkā esamību, kā rezultātā būvdarbu līgums ar SIA “BūvKORE” no pasūtītāja puses tika lauzts ar 2023.gada 19.jūniju.

Būvdarbi finanšu izteiksmē ir izpildīti par 42%. No pasūtītāja puses ir veiktas nepieciešamās administratīvās darbības, kas saistās ar būvdarbu līguma izbeigšanu un saskaņošanā ir iesniegti projekta grozījumi, lai projektu varētu turpināt, tostarp atsākt un pabeigt dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbus. Tiek apkopoti un pārskatīti atlikušo būvdarbu darbu apjomi un izstrādāta atklāta konkursa iepirkuma dokumentācija, lai iespējami ātri rīkotu iepirkuma procedūru atlikušajiem būvdarbiem. Būvdarbu iepirkuma izsludināšana ir plānota augusta pirmajos datumos.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”.

Būvdarbi tiek finansēti augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

28.07.2023.

Atskaite Nr.24-2023

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 30.01.2023.-28.04.2023.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”.

Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un sākotnējais būvdarbu termiņš bija noteikts 14 mēneši. Būvdarbu laikā ir konstatēti iepriekš neparedzami, būvdarbu termiņu negatīvi ietekmējoši apstākļi un būvdarbu gaita par vairākiem mēnešiem atpaliek no sākotnēji plānotā būvdarbu grafika. Šie apstākļi saistīti ar Covid-19 negatīvo ietekmi, atsevišķu materiālu sagādes kavēšanos Ukrainas kara ietekmē un atsevišķām pārbūves būvprojekta izmaiņām, kas veiktas būvniecības laikā. Situācija ar būvdarbu progresu būtiski pasliktinājās kopš 2022.gada augusta, kad būvuzņēmējam dažādu ārējo faktoru ietekmē radās finanšu grūtības un nebija pietiekamu apgrozāmo līdzekļu līguma saistību sekmīgai nodrošināšanai pietiekošā apjomā, kas radīja negatīvu ietekmi uz būvdarbu gaitu. Viskritiskākā situācija būvdarbu gaitā bija no 2022.gada augusta līdz 2023.gada janvārim, kad būvdarbi turpinājās, bet izpildīto darbu apjoms bija neliels. Kopš 2023.gada februāra būvdarbu gaita un progress ir uzlabojies. Ir noslēgtas vairākas vienošanās un pasūtītājs ir paredzējis tiešo maksājumu veikšanu būvobjekta apakšuzņēmējiem, kas lielā mērā ir sekmējis jaunu apakšuzņēmēju piesaisti, būvdarbu gaitas uzlabojumus un tādejādi ir radīti apstākļi, lai būvdarbus pabeigtu 2023.gadā.

Būvdarbi finanšu izteiksmē  uz 2023.gada martu ir izpildīti par 37%, savukārt atlikušais apjoms ir 63%. Šobrīd tiek turpināta fasādes izbūve, notiek logu piegāde un montāža, apmetuma darbi, iekšējie sienu, griestu un grīdu apdares darbi, vājstrāvu darbi, elektrotīklu izbūve, apkures, santehnikas un ventilācijas izbūves darbi. Ņemot vērā faktisko situāciju un būvdarbu progresu, ir iespējama Projekta sekmīga pabeigšana 2023.gada 4.ceturksnī.

Būvdarbi tiek finansēti augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta īstenošanas termiņš šobrīd ir noteikts 2023.gada 30.jūnijs un tiek plānota Projekta īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim, lai būvdarbus varētu turpināt un 2023.gadā pabeigt.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

28.04.2023.

Atskaite Nr. 23-2023

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 30.10.2022.-29.01.2023.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”.

Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un sākotnējais būvdarbu termiņš bija noteikts 14 mēneši. Pārskata periodā būvdarbi turpinās, taču būvdarbu intensitāte ir būtiski samazinājusies, būvdarbi atpaliek no plānotā darbu grafika un izpildīto būvdarbu apjoms ir kritiski mazs. Sarežģījumi būvdarbos un izpildīto būvdarbu apjoma samazinājums lielā mērā ir skaidrojams ar ģenerāluzņēmēja SIA “BūvKORE” problēmām līguma izpildē, jo vairāku ārējo apstākļu rezultātā būvuzņēmējam ir radušās finanšu grūtības un nav pietiekamu resursu būvdarbu līguma saistību izpildei pienācīgā apjomā. Tiek veiktas darbības jaunu apakšuzņēmēju piesaistei, kas varētu situāciju uzlabot. Tiek meklēti risinājumi būvdarbu tempa kāpināšanai un darbu intensificēšanai, lai būvdarbu gaitu uzlabotu un būvdarbus saprātīgā termiņā 2023.gadā varētu pabeigt.

30.01.2022.

Atskaite Nr. 22-2022

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 30.07.2022.-29.10.2022.

 

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un sākotnējais būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši.

 

Ņemot vērā būvdarbu laikā esošos sarežģījumus, kas saistīti ar būvprojekta izmaiņām, Covid-19 ietekmi būvdarbu sākumposmā un tam sekojošo Ukrainas kara ietekmi uz būvmateriālu cenām un pieejamību un būvdarbu līguma izpildi kopumā, kā arī ģenerāluzņēmēja SIA “BūvKORE” problēmas līguma izpildē, ir konstatējams, ka būvdarbi būtiski atpaliek no sākotnējā būvdarbu grafika un būvdarbu pabeigtība ir plānojama 2023.gada 2.ceturksnī. Būvuzņēmējs ir iesniedzis pamatojošos dokumentus būvdarbu termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada februāra beigām un gatavo iesniegšanai dokumentus termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada 2.ceturksnim. Pārskata periodā būvdarbu intensitāte ir būtiski samazinājusies un atpaliek no plānotā būvdarbu grafika.

 

2022.gada 4.oktobrī Ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)" termiņa pagarināšanu"" un pieņemts lēmums atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par minētā augstas gatavības projekta  īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 30.jūnijam. Paralēli tiek skaņots projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 30.jūnijam, lai nodrošinātu projekta pilnu pabeigtību, tostarp dienesta viesnīcas pārbūves pabeigtību un projekta mērķu sasniegšanu.

 

 Kopš būvdarbu sākuma būvdarbi finansiālā izteiksmē ir izpildīti par 33% un tiek meklēti risinājumi būvdarbu tempa kāpināšanai un darbu intensificēšanai.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

29.10.2022.

Atskaite Nr.21-2022

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 30.04.2022.-29.07.2022.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Kopš būvdarbu sākuma ir veikti nepieciešamie demontāžas darbi, jumta siltināšanas un izbūves darbi, pagraba telpu izbūve, veikti grīdu pamatnes izbūves darbi un ārējo ieejas mezglu betonēšanas darbi, veikti mūrēšanas un starpsienu izbūves darbi, norit siltummezgla izbūve, norit iekšsienu apmetuma un visu inženierkomunikāciju izbūves darbi, notiek logu montāža, notiek fasādes siltināšanas un izbūves darbi, atsevišķos stāvos tiek veikti sienu un griestu gala apdares darbi. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi tiek finansēti no apstiprinātā augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma.

Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 31.decembris, taču, ņemot vērā atsevišķus būvdarbu norises sarežģījumus, kas saistīti ar COVID 19 ietekmi, pārbūves darbu specifiku un atsevišķu būvmateriālu piegādes kavēšanos Ukrainas kara un tam sekojošo sankciju ietekmē, dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbu pabeigšana ir prognozējama 2023.gada pirmajā pusē un līdz ar to ir plānots projekta termiņa pagarinājums.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.07.2022.

Atskaite Nr.20-2022

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 30.01.2022.-29.04.2022.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Kopš būvdarbu sākuma ir veikti nepieciešamie demontāžas darbi, jumta siltināšanas un izbūves darbi, pagraba telpu izbūve, veikti grīdu pamatnes izbūves darbi un ārējo ieejas mezglu betonēšanas darbi, norit mūrēšanas un starpsienu izbūves darbi, norit siltummezgla izbūve, norit iekšsienu apmetuma un inženierkomunikāciju izbūves darbi, uzsākti fasādes siltināšanas un izbūves darbi. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi tiek finansēti no apstiprinātā augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma.

Saskaņā ar noslēgtajiem piegādes līgumiem 2022.gada martā veiktas pēdējās plānotās aprīkojuma piegādes un tādejādi iegādāts viss projektā plānotais izglītības programmu modernizēšanai paredzētais aprīkojums. Projekta ietvaros ir veikta izglītības programmu “Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” modernizēšana un iegādāts izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums, iekārtas, mēbeles un datortehnika.

Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 31.decembris.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.04.2022.

Atskaite Nr.19-2022

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana.

 

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Kopš būvdarbu sākuma ir veikti būvlaukuma iekārtošanas darbi, nepieciešamie demontāžas darbi, veikti jumta izbūves darbi, pagraba telpu izbūve, norit mūrēšanas darbi un inženierkomunikāciju izbūves darbi. Būvdarbu gaita atbilst plānotajam būvdarbu grafikam.  Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi tiek finansēti no apstiprinātā augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma.

 

Īstenot dienesta viesnīcas pārbūves darbus, savā starpā tiks savienotas visas tehnikuma ēkas, tostarp pārbūvētais mācību korpuss, mācību darbnīcas un sporta zāle, tādējādi veidojot vienotu, mūsdienīgu, modernizētu mācību kompleksu. Pārbūves darbu ietvaros paredzēta 1. stāva pārplānošana, pielāgojot telpas mācību funkcijai. Otrajā un trešajā stāvā paredzēta viesnīcas numuriņu pārplānošana, izveidojot vienas istabas numuru ar sanmezglu. Ceturtajā līdz devītajā stāvā  plānojuma un funkcijas izmaiņas nav paredzētas. Visā ēkā tiks veikta inženierkomunikāciju nomaiņa un izbūve – ŪK, EL, ESS, 1. stāvā mehāniskās ventilācijas izbūve, liftu nomaiņa, ieejas mezglu pārbūve, logu nomaiņa, jumta pārbūve, ēkas siltināšana un fasādes izbūve, ārējā labiekārtošana, iekšējie apdares darbi pilnā apjomā. Ēkas kopējā platība ir 6292.4 m2.

 

Turpinot Projekta darbības, tiek veikta izglītības programmu “Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” modernizēšanai un izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma, iekārtu, mēbeļu un IKT aprīkojuma iegāde. Saskaņā ar piegādes līgumiem un elektronisko iepirkumu sistēmā veiktajiem pasūtījumiem lielākā daļa no plānotā izglītības programmu modernizēšanas aprīkojuma ir jau piegādāta, savukārt atlikušās piegādes atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir plānotas 2022.gada martā.

 

Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 31.decembris.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

29.01.2022.

Atskaite Nr.18-2021

Sekmīgi turpinās projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju SAM 8.1.3. projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” Nr.8.1.3.0/16/I/012 (turpmāk – Projekts) ietvaros veikti būtiski ieguldījumi tehnikuma modernizēšanā. Sekmīgi ir īstenoti tehnikuma mācību korpusa un mācību darbnīcu pārbūves (Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A) būvdarbi un ēkas ir nodotas ekspluatācijā 29.07.2021. Pārbūves ietvaros, faktiski izmantojot tikai ēku nesošās būvkonstrukcijas, ēkas ir pilnībā pārbūvētas un pielāgotas tehnikuma izglītības programmu vajadzībām ar mūsdienīgiem racionāliem risinājumiem. Mācību korpusa ēkā ir izveidotas mācību klases, auditorijas, darba kabineti, sanāksmju zāle, ēdināšanas telpas un citas telpas pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai, savukārt mācību darbnīcas korpusā pamatā izvietotas praktisko apmācību darbnīcas, auditorijas, demonstrāciju zāles. Apjomīgos pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “Torensberg”, saskaņā ar SIA “Ozola&Bula” izstrādāto tehnisko projektu. Būvuzraudzības pakalpojumu objektiem nodrošināja SIA “Fabrum”.

Tāpat, sekmīgi ir pabeigti tehnikuma sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves (Nīcgales ielā 26, Rīgā) darbi un objekts nodots ekspluatācijā 31.08.2021. Būvdarbu ietvaros pilnā apjomā ir mūsdienīgi pārbūvēts tehnikuma āra sporta laukums un uzbūvēta sporta zāles. Sporta zāles jaunbūvē atrodas dažādiem sporta veidiem atbilstošs sporta laukums ar tribīnēm skatītājiem, trenažieru zāles, dušas telpas un citas telpas pilnvērtīgai sporta nodarbību un sacensību norisei. Būvdarbus veica būvuzņēmējs Pilnsabiedrība “BI_ZENG” (SIA “Buildimpeks” un SIA “ZENG”) saskaņā ar SIA “Komunālprojekts” izstrādāto tehnisko projektu.

Būvuzraudzības pakalpojumu visiem objektiem nodrošināja SIA “Fabrum”.

Turpinot Projekta darbības, tiek veikta izglītības programmu “Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” modernizēšanai un izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma, iekārtu, mēbeļu un IKT aprīkojuma iegāde. Saskaņā ar piegādes līgumiem un elektronisko iepirkumu sistēmā veiktajiem pasūtījumiem lielākā daļa no plānotā aprīkojuma ir jau piegādāta, savukārt atlikušās piegādes ir plānotas tuvāko mēnešu laikā.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, augustā ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Būvkore” dienesta viesnīcas pārbūvei (Rīgā, Deglava ielā 41B), kā arī noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “Prokrial” un autoruzraudzības līgums ar SIA “Ozola&Bula”. Pārbūves darbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Ozola&Bula” izstrādāto tehnisko projektu. Šie būvdarbi tiks finansēti no apstiprinātā augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Īstenot dienesta viesnīcas pārbūves darbus, savā starpā tiks savienotas visas tehnikuma ēkas, tostarp pārbūvētais mācību korpuss, mācību darbnīcas un sporta zāle, tādējādi veidojot vienotu, mūsdienīgu, modernizētu mācību kompleksu.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.10.2021.

Atskaite Nr.17-2021

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana.

 

2021.gada jūlijā sekmīgi ir pabeigta tehnikuma mācību korpusa un mācību darbnīcu ēku pārbūve, Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A un 29.jūlijā objekti ir nodoti ekspluatācijā.  Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvdarbus veica SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Fabrum”.  

 

Nobeigumam tuvojas arī tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019.gada 16.septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība “BI_ZENG”, atbilstoši  AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam. Objektā tiek veikti pēdējie apdares un labiekārtošanas darbi un objektu nodošana ekspluatācijā ir plānota augusta beigās.

 

Paralēli būvniecības procesiem, tiek veiktas projektā plānotās darbības mēbeļu un aprīkojuma piegādei, IKT modernizēšanai un izglītības programmu

 

“Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” modernizēšanai. Projekta ietvaros tiek veikta iepirkumu organizēšana un piegādes līgumu slēgšana. Saskaņā ar noslēgtajiem piegādes līgumiem un veiktajiem pasūtījumiem elektronisko iepirkumu sistēmā, mēbeļu, aprīkojuma un iekārtu piegādes ir plānotas sākot ar augusta mēnesi. 

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

 

 

30.07.2021.

Atskaite Nr.16-2021

Sekmīgi turpinās projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana.

 

Noslēgumam tuvojas mācību korpusa un mācību darbnīcu pārbūves darbi, kurus 2019.gada 2.jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Ēku pārbūves darbi ir faktiski pabeigti un ir atlikuši pēdējie apdares darbi, kā arī turpinās ēku ārējās labiekārtošanas darbi. Būvdarbu gaita norit sekmīgi un objektu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā plānota līdz 2021.gada 21.jūlijam, atbilstoši būvdarbu līgumos noteiktajiem termiņiem.

 

Aktīvi turpinās arī tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019.gada 16.septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība “BI_ZENG”, atbilstoši  AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam. Āra sporta laukuma izbūves darbi faktiski ir pabeigti un tiek turpināti ārējie teritorijas labiekārtošanas darbi. Sporta zāles būvdarbos turpinās iekšējo inženiertīklu montāžas un iekšējās apdares darbi. Būvdarbus plānots pabeigt nolīgtajā termiņā līdz 2021.gada 21.augustam.

 

 

Projekta ietvaros ir plānots modernizēt izglītības programmas:

“Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”. Atbilstoši iepriekš veiktajām iepirkumu procedūrām ir noslēgti aprīkojuma piegādes līgumi ar SIA “Sentios”, SIA “Lazurīts” un SIA “BALTIC MASTER”, kā arī tiek organizēta līgumu slēgšana ar iepirkumos uzvarējušiem pretendentiem un ir izsludinātas atkārtotas iepirkumu procedūras. Izglītības programmu aprīkojuma piegāde ir plānota mācību korpusa un mācību darbnīcu būvdarbu beigās, proti, sākot ar jūlija mēnesi. 

 

 

Projekta īstenošanas beigās plānota arī informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu aprīkojuma iegāde,  dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana un jaunu kabinetu izveidošana, mēbeļu un aprīkojuma iegāde ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveidei. Šī aprīkojuma iegādei ir veikti pasūtījumi elektronisko iepirkumu sistēmā un aprīkojuma piegāde plānota jūlijā-augustā.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

30.04.2021.

Atskaite Nr.15-2021

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana sekmīgi turpinās.

Laika periodā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada janvārim aktīvi turpinās mācību korpusa un mācību darbnīcu pārbūves darbi, kurus 2019.gada 2.jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Mācību korpusa un mācību darbnīcu pārbūvē ir pabeigtas ēkas būvkonstrukcijas, pabeigti jumta darbi, logu un stikloto konstrukciju montāžas darbi, inženiertīklu montāža, fasādes siltināšanas un apdares darbi. Pārbūves laikā ēkas savlaicīgi ir pieslēgtas siltumapgādei un šobrīd aktīvi norit iekšējās apdares darbi: tiek veikta grīdu segumu ieklāšana, sienu apdare un krāsošanas darbi, griestu apdare un citi apdares darbi. Būvdarbu gaita norit sekmīgi un objektu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā plānota 2020.gada jūnijā-jūlijā.

Tāpat aktīvi turpinās arī tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019.gada 16.septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība “BI_ZENG”, atbilstoši  AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam. Āra sporta laukuma būvdarbi par 90% ir pabeigti un atlikušie darbi plānoti pavasarī iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem. Sporta zāles būvdarbos ir pabeigtas ēkas būvkonstrukcijas, pabeigti jumta darbi, fasādes siltināšanas un apdares darbi, logu un stikloto konstrukciju uzstādīšana. Ēka savlaicīgi ir pieslēgta siltumapgādei un šobrīd aktīvi norit iekšējo inženiertīklu un iekšējās apdares darbi. Būvdarbus plānots pabeigt vasaras mēnešos pirms jaunā mācību gada sākuma.

Projekta ietvaros vēl ir plānots modernizēt izglītības programmas:
“Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” un 2020.gada nogalē ir izsludināti iepirkumi šo izglītības programmu iekārtu un aprīkojuma iegādei.  Projekta īstenošanas beigās plānota arī informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu aprīkojuma iegāde,  dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana un jaunu kabinetu izveidošana, mēbeļu un aprīkojuma iegāde ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveidei.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

01.02.2021.

Atskaite Nr.14-2020

Aktīvi turpinās Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa un mācību darbnīcas pārbūves darbi, kurus 2019.gada 2.jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Savukārt pārbūves darbu kvalitāti uzrauga SIA “Fabrum” 2019.gada 8.jūlija līgumu Nr.12.3.4./15 un Nr.12.3.4./16 ietvaros. Mācību korpusa un mācību darbnīcu pārbūvē ir praktiski pabeigtas ēkas būvkonstrukcijas, pabeigti jumta darbi, logu un stikloto konstrukciju montāžas darbi. Turpinās fasādes siltināšanas un apdares darbi, inženierkomunikāciju tīklu izbūve un iekšējie apdares darbi. Ēkām ir izbūvēti iekšējie siltummezgli, lai ēkas pieslēgtu apkurei un būvdarbus sekmīgi varētu turpināt ziemas mēnešos.

 

Tāpat aktīvi turpinās arī tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019.gada 16.septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība “IMG & Buildimpeks”, atbilstoši  AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam. Būvdarbu kvalitātes uzraudzību veic SIA “Fabrum” būvuzraudzības līguma Nr.12.3.4./18 ietvaros. Sporta laukumā ir veikti betonēšanas un bruģēšanas darbi, ieklāti sporta segumi basketbola laukumam un skrejceļiem, uzstādīti basketbola grozi, izveidota tāllēkšanas un lodes grūšanas sporta vieta, uzstādīti sporta laukumu norobežojošie sieti un tuvākajā laikā plānota futbola laukuma sporta seguma ieklāšana. Sporta zāles būvdarbos ir praktiski pabeigtas ēkas būvkonstrukcijas, ir uzsākti iekšdarbi, norit apmešanas darbi, turpinās elektrotīklu, vājstrāvu tīklu un ventilācijas gaisa vadu montāžas darbi. Ēkai turpinās logu montāža un fasādes siltumizolācijas montāža, lai būvdarbus sekmīgi varētu turpināt ziemas mēnešos.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

30.10.2020.

Atskaite Nr.13-2020

Aktīvi turpinās Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa un mācību darbnīcas pārbūves darbi, kurus 2019. gada 2. jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Savukārt pārbūves darbu kvalitāti uzrauga SIA “Fabrum” 2019. gada 8. jūlija līgumu Nr.12.3.4./15 un Nr.12.3.4./16 ietvaros. Ir pabeigti betonēšanas darbi un metāla konstrukciju montāža. Notiek mūrēšanas darbi, jumiķu darbi, grīdu betonēšana inženiertīklu montāža, kā arī saliekamo dzelzbetona konstrukciju montāža.

Tāpat aktīvi turpinās arī tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019. gada 16. septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība “IMG & Buildimpeks”, atbilstoši  AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam. Būvdarbu kvalitātes uzraudzību veic SIA “Fabrum” būvuzraudzības līguma Nr.12.3.4./18 ietvaros. 2020.gada 3. jūlijā tehnikumā atzīmēja spāru svētkus multifunkcionālās sporta zāles piebūvei. Tas ir būvniecības procesa skaistākais brīdis, jo ēka ir ieguvusi kopskata veidolu. Jumta korē paceltais ozola zaru vainags simbolizē ēkas ilgmūžību un noturību.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

30.07.2020

Atskaite Nr.12-2020

Norit aktīvi Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa un mācību darbnīcas pārbūves darbi, kurus 2019. gada 2. jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Savukārt pārbūves darbu kvalitāti uzrauga SIA “Fabrum” 2019. gada 8. jūlija līgumu Nr.12.3.4./15 un Nr.12.3.4./16 ietvaros. Paredzētos pārbūves darbus paredzēts izpildīt 18 mēnešu laikā.

Tā pat norit aktīvi tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019. gada 16. septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība “IMG & Buildimpeks”, atbilstoši AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam 2017. gada 26. jūnija līguma Nr.12.3.4./2 ietvaros. Būvdarbu kvalitātes uzraudzību veic SIA “Fabrum” būvuzraudzības līguma Nr.12.3.4./18 ietvaros. Būvdarbus paredzēts izpildīt 18 mēnešu laikā.

2019. gada 4. oktobrī noslēgto piegāžu līgumu Nr.12.3.4./19 un Nr.12.3.4./20 ietvaros SIA “Grandus” veicis aprīkojuma piegādes Preiļu teritoriālajā struktūrvienībā, līdz ar to veiksmīgi pabeigta projektā paredzētā izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" modernizācija.

2020. gada 12. martā Preiļu struktūrvienībā notika labiekārtotās un modernizētās dienesta viesnīcas svinīga atklāšana, kurā piedalījās tehnikuma administrācija un aicinātie viesi. Dienesta viesnīcas vides un izglītības programmu modernizēšanā ieguldīti Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējums 734 tūkstošu eiro apjomā. Ēkas pārbūves būvdarbus veica SIA “Inteco Wood”.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

30.04.2020.

Atskaite Nr. 11-2020

Norit aktīvi Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa un mācību darbnīcas pārbūves darbi, kurus 2019. gada 2. jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Savukārt pārbūves darbu kvalitāti uzrauga SIA “Fabrum” 2019. gada 8. jūlija līgumu Nr.12.3.4./15 un Nr.12.3.4./16 ietvaros. Paredzētos pārbūves darbus paredzēts izpildīt 18 mēnešu laikā.

 

 

 

Tā pat norit aktīvi tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019. gada 16. septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība “IMG & Buildimpeks”, atbilstoši AS “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam 2017. gada 26. jūnija līguma Nr.12.3.4./2 ietvaros. Būvdarbu kvalitātes uzraudzību veic SIA “Fabrum” būvuzraudzības līguma Nr.12.3.4./18 ietvaros. Būvdarbus paredzēts izpildīt 18 mēnešu laikā.

 

 

 

2019. gada 4. oktobrī noslēgto piegāžu līgumu Nr.12.3.4./19 un Nr.12.3.4./20 ietvaros SIA “Grandus” veicis aprīkojuma piegādes Preiļu teritoriālajā struktūrvienībā, līdz ar to veiksmīgi pabeigta projektā paredzētā izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" modernizācija.

 

 

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

 

 

30.01.2020.

Atskaite Nr.10-2019

Norit aktīvi Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa un mācību darbnīcas pārbūves darbi, kurus 2019. gada 2. jūlijā noslēgto būvniecības līgumu ietvaros veic SIA “Torensberg”, atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam. Savukārt pārbūves darbu kvalitāti uzrauga SIA “Fabrum”. Paredzētos pārbūves darbus paredzēts izpildīt 18 mēnešu laikā.

Par skolas stadiona pārbūvi un sporta korpusa jaunbūvi 2019.gada 16.septembrī noslēgts būvniecības līgums Nr.12.3.4./17 ar Pilnsabiedrību “IMG& Buildimpeks” un būvuzraudzības līgums Nr.12.3.4./18 ar SIA “Fabrum”. Autoruzraudzību veic AS “Komunālprojekts” 2017.gada 26.jūnija līguma Nr.12.3.4./2 ietvaros. Būvdarbus paredzēts izpildīt 18 mēnešu laikā no būvobjekta saņemšanas brīža.

2019.gada 25. maijā izsludinātā Iepirkumam ID Nr. VIAA 2019/27 ERAF RTRIT “Par mācību aprīkojuma un iekārtu piegādi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām” rezultātā 2019. gada 4. oktobrī noslēgti piegādes līgumi Nr.12.3.4./19 un Nr.12.3.4./20 ar SIA “Grandus”, līgumos paredzēto aprīkojumu paredzēts piegādāt 3 mēnešu laikā no līgumu noslēgšanas brīža.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

31.10.2019.

Atskaite Nr. 9-2019

Iepirkuma ID Nr.VIAA 2018/70ERAF RTRIT “Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve” rezultātā 2019. gada 2. jūlijā ar SIA “Torensberg” noslēgti būvniecības līgumi par iepirkuma priekšmeta 2. un 3. daļu par Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa pārbūvi, A.Deglava ielā 41A  un mācību darbnīcas pārbūvi, A.Deglava ielā 41A. Būves vieta būvniekam nodota 2019. gada 29. jūlijā. Būvdarbi tiks veikti atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” izstrādātajam tehniskajam projektam, bet būvdarbus uzraudzīs SIA “Fabrum”. Līgumos paredzētos darbus paredzēts izpildīt 18 mēnešu laikā.

 

 

 

Savukārt iepirkuma priekšmeta 3. daļā ”Dienesta viesnīcas ēku 2. un 3. kārtas pārbūve” iepirkums tika pārtraukts, jo iesniegtā piedāvājuma līgumcena projekta  ietvaros pārsniedz pasūtītājam pieejamā finansējuma apmērus.

 

Par iepirkuma priekšmeta 4. daļu “Stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūves darbi”, līguma slēgšana atlikta līdz Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma saņemšanai, jo pēc iepirkumu komisijas lēmuma publicēšanas par uzvarētāju tika saņemta sūdzība par pieņemto lēmumu.

 

Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēka 2019. gada 4. jūnijā nodota ekspluatācijā, līdz ar to  pārbūves darbi, kurus veica SIA “Inteco Wood” atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam ir pabeigti. Skolai nodota moderni pārbūvēta dienesta viesnīcas ēka ar sakoptu apkārtējo teritoriju.

 

2019.gada 25. maijā izsludinātajam Iepirkumam ID Nr. VIAA 2019/27 ERAF RTRIT “Par mācību aprīkojuma un iekārtu piegādi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām” 2019. gada 2. jūlijā beidzās pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Šobrīd notiek pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

31.07.2019.

Atskaite Nr.8-2019

2019.gada 2.aprīlī noslēdzies izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma ID Nr.VIAA 2018/70ERAF RTRIT “Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve” pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Šobrīd notiek saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Preiļu filiālē turpinās dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi, kur pēc SIA “Inteco Wood” ierosinājuma, puses vienojās par diviem mēnešiem pagarināt būvdarbu līguma izpildes termiņu. Izpildītājs veic: ēkas iekšdarbus- sienu krāsošanu, kāpņu telpu un iekšdurvju durvju uzstādīšanu, kāpņu telpu margu uzstādīšanu, linoleja klāšanu un santehnikas uzstādīšanu sanitārajās telpās. Uzsākti būvobjekta apkārtnes labiekārtošanas darbi. Būvdarbi norit atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Rem Pro”. Ik nedēļu notiek būvsapulces, kuru laikā tiek risināti aktuāli jautājumi starp pasūtītāju, būvnieku, autoruzraugu un būvuzraugu. Iespēju robežās atsevišķās sapulcēs piedalās arī sadarbības partnera Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, lai sekotu projekta ieviešanas gaitai un pārliecinātos par veikto būvdarbu atbilstību noslēgtajam līgumam.

Iepirkums ID Nr. VIAA 2019/01 ERAF RTRIT “Par mācību aprīkojuma un iekārtu piegādi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām” pēc pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām pārtraukts bez rezultāta.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.04.2019.

Atskaite Nr.7-2019

 

Noslēdzies darbs pie būvniecības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes un 7.decembrī izsludināts iepirkums ID Nr.VIAA 2018/70ERAF RTRIT “Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve”.

 

Preiļu filiālē turpinās dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi, kur SIA “Inteco Wood” veic: ēkas fasādes siltināšanas, armēšanas un dekoratīvā apmetuma darbus, jumta skārda elementu montāžu, apkures montāžu, melno tērauda cauruļu montāžas darbus. Būvdarbi norit atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Rem Pro”. Ik nedēļu notiek būvsapulces, kuru laikā tiek risināti aktuāli jautājumi starp pasūtītāju, būvnieku, autoruzraugu un būvuzraugu. Iespēju robežās atsevišķās sapulcēs piedalās arī sadarbības partnera Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, lai sekotu projekta ieviešanas gaitai un pārliecinātos par veikto būvdarbu atbilstību noslēgtajam līgumam.

 

Iepirkuma ID Nr.VIAA 2018/30ERAF RTRIT rezultātā SIA “Prolux” piegādājis aprīkojumu izglītības programmas “Miltu izstrādājumu ražošana” iekārtošanai Preiļu filiālē. Atbilstoši līguma nosacījumiem piegādāts un uzstādīts jauns, moderns aprīkojums izglītības programmas modernizēšanai.

 

Atkārtoti izsludinātais iepirkums par mācību aprīkojuma un iekārtu piegādi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām  ID Nr. VIAA 2018/81 ERAF RTRI pārtraukts bez rezultāta. Tika veiktas korekcijas plānotā iepērkamā aprīkojuma sarakstos un pēc saskaņošanas ar Nozaru ekspertu padomēm 17.01.2019. izsludināts jauns iepirkums ID Nr. VIAA 2019/01 ERAF RTRIT.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

31.01.2019.

Atskaite Nr. 6-2018

 

Noslēgusies būvprojekta “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā” izstrāde un izstrādātais būvprojekts nodots pilnsabiedrībai “Lūsis V un MV Būveksperti” būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Paralēli norisinās darbs pie būvniecības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes, lai pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas varētu nekavējoties izsludināt multifunkcionālās sporta zāles piebūves un sporta laukuma pārbūves darbu iepirkumu.

Preiļu filiālē aktīvi turpinās dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi, kur SIA “Inteco Wood” veic: griestu ģipškartona montāžu, apkures radiatoru montāžu, jumta skārda elementu uzklāšanu, ēkas fasādes siltināšanas darbus. Būvdarbi norit atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Rem Pro”. Ik nedēļu notiek būvsapulces, kuru laikā tiek risināti aktuāli jautājumi starp pasūtītāju, būvnieku, autoruzraugu un būvuzraugu. Iespēju robežās atsevišķās sapulcēs piedalās arī sadarbības partnera Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, lai sekotu projekta ieviešanas gaitai un pārliecinātos par veikto būvdarbu atbilstību noslēgtajam līgumam.

Iepirkuma ID Nr.VIAA 2018/20ERAF RTRIT rezultātā SIA “Sentios” veic aprīkojuma piegādi dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai Preiļu filiālē. Atbilstoši līgumu nosacījumiem piegādāts un uzstādīts jauns, moderns aprīkojums ķīmijas kabinetam, t.sk., laboratorijas galdi, skapji, velkmes skapis un mācību iekārtas.

Atkārtoti izsludināts iepirkums par mācību aprīkojuma un iekārtu piegādi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām ID Nr. VIAA 2018/81 ERAF RTRI, kurš noslēgsies novembra mēnesī.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

30.10.2018.

Atskaite Nr. 5-2018

Tuvojas noslēgumam AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā” izstrāde. Projektētājs ir informējis, ka izstrādātais būvprojekts šobrīd iziet saskaņošanas procesus ar daudzajiem tīklu un komunikāciju īpašniekiem, vēl palikuši pēdējie darbi pie konstrukciju aprēķiniem un tāmju sagatavošanas. Pēc šī procesa noslēgšanās būvprojekts tiks nodots ekspertīzes veikšanai.

 

Preiļu filiālē 2018.gada 21.maijā tika nodota dienesta viesnīcas ēka SIA “Inteco Wood” pārbūves darbu uzsākšanai. Šobrīd rit aktīvi būvdarbi: veikti demontāžas darbi stāvos, atrakts cokols un norit tā siltināšana, uzsākta pārsegumu demontāža, rit ārējo un iekšējo ūdensvadu tīklu montāža. Būvdarbi norit atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Rem Pro”. Ik nedēļu notiek būvsapulces, kuru laikā tiek risināti aktuāli jautājumi starp pasūtītāju, būvnieku, autoruzraugu un būvuzraugu. Iespēju robežās atsevišķās sapulcēs piedalās arī sadarbības partnera Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, lai sekotu projekta ieviešanas gaitai un pārliecinātos par veikto būvdarbu atbilstību noslēgtajam līgumam.

 

Izsludinātā iepirkuma ar ID Nr.VIAA 2018/20ERAF RTRIT rezultātā noslēgti divi līgumi ar SIA “Sentios” par aprīkojuma piegādi dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai Preiļu filiālē. Plānots, ka līdz oktobra vidum tiks piegādāts un uzstādīts jauns, moderns aprīkojums ķīmijas kabinetam, t.sk., laboratorijas galdi, skapji, velkmes skapis un mācību iekārtas. Tas vēl nav viss aprīkojums, jo vienā iepirkuma daļā netika saņemti piedāvājumi. Iepirkums tiks izsludināts atkārtoti.

 

Papildus ir pabeigta Preiļu filiālei paredzēto mācību aprīkojuma – mēbeļu un datortehnikas iegāde, aprīkojums ir pieņemts un tiek izmantots mācību procesā.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

30.07.2018.

Atskaite Nr. 4-2018

AS “Komunālprojekts” turpina darbu pie būvprojekta “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā” izstrādes. Projektētājs aktīvi turpina darbu pie būvprojekta sadaļu izstrādes un paveiktais tiek izskatīts projektēšanas sapulcēs tiekoties ar RTRIT vadību, kur tiek prezentēts padarītais un tiek saskaņoti labākie un ergonomiskākie arhitektoniskie risinājumi.

 

Pabeigta SIA ‘’Ozola& Bula, arhitektu birojs’’ būvprojekta “VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, 2. un 3. kārta” ekspertīze, ko veica SIA “CMB”. Turpinās projektētāja darbs pie nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas, lai būvprojektu iesniegtu būvvaldē. Tāpat, paralēli šiem procesiem, tiek gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai.

 

Šogad marta beigās noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Inteco Wood” par Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbiem atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, kā arī noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “Rem Pro” par būvuzraudzības darbu veikšanu objektā. Notikusi pirmā būvsapulce, kur tika saskaņotas turpmākās darbības būvniecības darbu organizēšanai un uzsākšanai.

 

Izsludināts iepirkumus Preiļu filiālē aprīkojuma iegādei dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai, kā arī tuvākajās dienās tiks izsludināts atkārtoti iepirkums jaunizveidojamo izglītības programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Tika veiktas Preiļu filiālei paredzēto mācību aprīkojuma – galdu, krēslus un datortehnikas piegādes atbilstoši noslēgtajiem piegāžu līgumiem.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

29.04.2018.

Atskaite Nr. 3-2018

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) 2018.gada 15.janvārī ir saņēmusi Būvatļauju, jo Rīgas pilsētas Būvvalde ir apstiprinājusi AS “Komunālprojekts” izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā”, kā arī izsniegusi projektēšanas nosacījumus. Projektētājs aktīvi turpina darbu pie būvprojekta sadaļu izstrādes un paveiktais tiek izskatīts projektēšanas sapulcēs tiekoties ar RTRIT vadību.

SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” ir izstrādājusi un aktualizējusi būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” un vēl 2017.gada nogalē RTRIT saņēma Būvatļauju Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūvei. Šobrīd ir noslēdzies un tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi iepirkuma ”Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve” ietvaros. Jau pavasarī plānoti vērienīgi pārbūves darbi Preiļu filiāles dienesta viesnīcā.

Lai Preiļu filiālei paredzēto mācību aprīkojumu – galdus, krēslus un datortehniku – jau pavasarī audzēkņi varētu izmantot mācību procesā, ir veikti pasūtījumi EIS. Datortehnika ar atbilstošu programmatūru un interaktīvā tāfele ar projektoru jau ir saņemti, drīzumā tiks pabeigti instalēšanas un testa darbi. Tāpat turpinās iepirkumu dokumentācijas izstrādes darbi un specifikāciju saskaņošana, lai tuvākajās dienās izsludinātu iepirkumus Preiļu filiālē jaunizveidojamo izglītības programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Papildus tiks izsludināts iepirkums, lai projekta ietvaros iegādātos modernu un mūsdienīgu aprīkojumu dabaszinību kabinetiem (fizika un ķīmija) Preiļu filiālē.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.01.2018.

Atskaite Nr. 2-2017

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana turpinās.  

SIA “Komunālprojekts” ir izstrādājusi multifunkcionālās sporta zāles un sporta laukuma skices un jaunbūves vizuālo tēlu atbalstījusi RTRIT vadība. Būvprojekts ir sagatavots minimālā sastāvā un pēc sasvstarpējas saskaņošanas tas tik iesniegt Rīgas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Šobrīd tiek vērtētas jaunbūves funkcionālās priekšrocības vai trūkumi, lai to veidotu gan audzēkņiem ērtu un pieejamu, gan lai tā iekļautos RTRIT vienotā ēku kompleksa kopējā tēlā.

Savukārt SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  ir veikusi Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizāciju. Būvprojekts tiek izskatīts, tiek veikti pēdējie labojumi, lai to saskaņotu un iesniegtu Preiļu Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Jau nākamā gada pavasarī plānoti vērienīgi pārbūves darbi Preiļu filiāles dienesta viesnīcā.

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta īstenošanu, jau ir uzsākts darbs pie Preiļu filiālei paredzētā mācību aprīkojuma – galdu, krēslu un datortehnikas atlases EIS, lai šogad to pasūtītu un jau nākamajā gadā audzēkņi to varētu izmantot mācību procesā. Papildus RTRIT strādā pie Preiļu filiālē jaunizveidojamo izglītības programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai iegādājamā aprīkojuma specifikāciju sagatavošanas. Tāpat šoziem plānots izsludināt iepirkumu, lai projekta ietvaros iegādātos modernu un mūsdienīgu aprīkojumu dabaszinību kabinetiem (fizika un ķīmija) Preiļu filiālē.

30.10.2017.

Atskaite Nr. 1-2017

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 15.05.2017.noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr. 8.1.3.0/16/I/012 īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 13 467 941,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 11 447 749,85 EUR un valsts budžeta finansējums 2 020 191,15 EUR.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru uzsākta projekta īstenošana un 24.03.2017.izsludinātā iepirkuma ar ID Nr.VIAA 2017/32 ERAF RTRIT rezultātā 26.06.2017.noslēgts līgums ar SIA “Komunālprojekts” par Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Šobrīd aktīvi rit ieceres dokumentācijas izstrādes process un paredzams, ka būvprojekts būs izstrādāts līdz 2018.gada jūnija beigām.

Savukārt 28.04.2017.izsludinātās sarunu procedūras ar ID.Nr. VIAA 2017/35 ERAF RTRIT „Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizācija un autoruzraudzība” rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” un rit darbs pie esošo būvprojektu aktualizācijas, lai jau nākamajā pavasarī uzsāktu pārbūves darbus.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta īstenošanas vietā pie ieejas no Nīcgales ielas 26, Rīgā ieejas puses uzstādīja pagaidu informatīvo stendu, kas satur informāciju par ieviešamo projektu – nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

 


Deglava ielas mācību korpusa atklāšana

Tehnikuma kolektīvs 8.septembrī klātienē teica paldies visiem projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenotājiem un atbalstītājiem:

 • Izglītības un zinātnes ministrijai 
 • Valsts izglītības attīstības aģentūrai 
 • Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai 
 • Būvniekiem - SIA “Torensberg” un pilnsabiedrībai “BI_ZENG”. 
 • Projektētājiem - SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” un AS “Komunālprojekts” 
 • Būvuzraugam SIA “Fabrum”. 
 • Tehnikuma Konventam un sporta klubam AMI. 

Sporta zāles svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalījās tehnikuma absolvents, viens no Olimpisko spēļu 3x3 basketbolā zelta medaļas ieguvējiem - Nauris Miezis, veicot metienu basketbola grozā, kā talismanu tehnikuma veiksmei.

Turpinās intensīvs darbs pie telpu iekārtošanas mācību programmu modernizēšanai un piepildīšanas ar radošām idejām, gaišām domām un labiem darbiem.


2021.gada jūlijā sekmīgi ir pabeigta tehnikuma mācību korpusa un mācību darbnīcu ēku pārbūve, Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A un 29.jūlijā objekti ir nodoti ekspluatācijā. 


Preiļos atklāta modernizēta un labiekārtota Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) dienesta viesnīca

2020. gada 12. martā, Preiļos atklāta modernizēta un labiekārtota Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) dienesta viesnīca mācību iestādes audzēkņiem, kas tapusi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu. Lai nodrošinātu modernu, jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību vides infrastruktūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīciju projektu ietvaros visā Latvijā tiek veikta profesionālās izglītības iestāžu pilnveide.

Modernizētā dienesta viesnīca ir daļa no RTRIT infrastruktūras pārmaiņām, kas rada iespēju audzēkņiem dzīvot mūsdienu prasībām atbilstošās telpās ar jaunām mēbelēm un aprīkojumu. Trīs stāvu dienesta viesnīcā ir 70 vietas, ieskaitot divām personām ar kustību traucējumiem. Katra istabiņa paredzēta diviem jauniešiem, sanitārais mezgls ir kopējs diviem numuriņiem. Turklāt turpmāk audzēkņiem būs pieejama arī mūsdienīga sadzīves tehnika (veļas mazgājamās mašīnas, virtuve).

RTRIT Preiļu dienesta viesnīcas vides modernizēšanas projekta ietvaros ieguldīts Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējums 734 tūkstošu eiro apjomā. Ēkas pārbūves būvdarbus veica SIA “Inteco Wood”.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir piešķirtas būtiskas investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai - mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanai. Kopumā ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums 104 miljonu eiro apmērā. Finansējums piešķirts aprīkojuma un iekārtu iegādei 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās, mācību un koplietošanas telpu un āra laukumu infrastruktūras modernizēšanai vai jaunu izveidei, metodiskā centra funkciju stiprināšanai, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošanai un jaunu izveidei, IKT ieviešanai un ergonomiskas mācību vides izveidei. Projekta noslēgumā paredzēts, ka 70-80% profesionālās izglītības iestāžu būs pilnībā modernizētas.


3.jūlijā “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” svin spāru svētkus multifunkcionālās sporta zāles piebūvei

2020.gada 3.jūlijā “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” svin spāru svētkus tehnikuma multifunkcionālās sporta zāles piebūvei.

Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve tiek īstenota projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” un ir sasniegusi būvniecības procesa skaistāko brīdi – ēka ir ieguvusi kopskata veidolu.

Būvdarbi norit sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru. Tehnikuma idejas būvprojektā iedzīvināja AS “Komunālprojekts” un realizē būvdarbu veicēji Pilnsabiedrība "IMG&Buildimpeks”. Būvniecības norisi uzrauga SIA “Fabrum” būvuzraugi.

Šodien “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” saka milzīgu paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Valsts izglītības un attīstības aģentūrai, projekta autoriem, projekta gaitas īstenotājiem un uzraudzītājiem, bet pašu lielāko paldies veltām būvniekiem.

Šodienas pasākumā mūs pagodināja ar savu klātbūtni:

- Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes ministre

- Reinis Znotiņš, IZM Parlamentārais sekretārs

- Rūta Gintaute – Marihina, Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore

- Irēna Bukovska, AMI SK Valdes priekšsēdētāja

- Silva Ozoliņa, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Goda direktore

Jumta korē paceltais ozola zaru vainags simbolizē ēkas ilgmūžību un noturību. Ar pārliecību sakām, ka projekta īstenošana ritēs raiti un pēc gada varēsim svinēt ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Sporta komplekss nodrošinās pilnvērtīgas sportošanas un jēgpilnas brīvā laika pavadīšanas iespējas Tehnikuma izglītojamajiem, kā arī palīdzēs uzturēt sportisko cīņas sparu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu jauniešiem dažādās sporta spēlēs un sacensībās.


Ir parakstīts līgums par mācību darbnīcu un mācību korpusa pārbūvi Nīcgales ielā 26

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" direktore Silva Ozoliņa paraksta Būvdarbu līgumu par mācību darbnīcu un mācību korpusa pārbūvi projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros, līguma Nr.8.1.3.0/16/I/012