A+
a-

Konditors 4g. (Rīga)

Konditors 4g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Konditors
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma
 

Tu apgūsi:

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Ražošanas darba organizācija (1. un 2. līmenis)
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
 • Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošana (1.un 2. līmenis)
 • Krēmu un desertu gatavošana (1.un 2.līmenis)
 • Maizes gatavošana un cepšana (1.un 2. līmenis)
 • Konditora palīga prakse un Konditora prakse

Programmas apraksts un darba iespējas

Konditors veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi konditorejas vai ēdināšanas  uzņēmumā un  organizē savu darbu - sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un noformē dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus un desertus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Ozoliņa konditoreja SIA, AS "Lido", BujumsKūkas, Kūku Kāre, Cake Fab, Landrika-L Sia, Štāla konditoreja SIA, Staburadzes konditoreja, SIA, "SWEET CHOICE" SIA, Lauku beķereja, Langere SIA, TASTY TASTY Baltic SIA, Book&Food, Sala, Bezē konditoreja un kulinārija, "Orkla Latvija" SIA – Laima, u.c.  (var strādāt maiznīcās, lielveikalos, ēdināšanas uzņēmumos, restorānos, viesnīcās, lauku tūrisma uzņēmumos, vai arī kā pašnodarbinātā persona, slēdzot līgumus ar kādu no minētajiem uzņēmumiem vai pildot individuālus pasūtījumus) u.c.

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv