A+
a-

Normatīvie dokumenti izglītojamiem

RTRIT Personu uzņemšanas noteikumi valsts budžeta finansētās izglītības programmās 24./25. m.g.

RTRIT Personu uzņemšanas noteikumi valsts budžeta finansētās izglītības programmās 24./25. m.g.

RTRIT Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

RTRIT Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Kārtība par rīcību, ja izglītības iestādē tiek konstatēta vardarbība

Kārtība_par_rīcību_kad_konstatēta_vardarbība

RTRIT Iekšējās kārtības noteikumi praktisko darbu vadītājiem, skolotājiem, izglītojamajiem mācību darbnīcās

Iekšējās_kārtibas_noteikumi_praktisko_darbu_vadītājiem_skolotājiem_izglītojamajiem_mācību_darbnīcās_1-4-17_04122020.pdf

RTRIT Darba drošības instrukcija mācību kabinetos

Darba_drošības_instrukcija_mācību_kabinetos_1-4-18_18102018.pdf

RTRIT Kārtība kā tiek reģistrēti RTRTI izglītojamo kavējumi notiek izglītojamo vecāku pašvaldības valsts iestāžu informēšana par izglītojamo neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem

RTRIT Kārtība kā tiek reģistrēti RTRTI izglītojamo kavējumi notiek izglītojamo vecāku pašvaldības valsts iestāžu informēšana par izglītojamo neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem

RTRIT Drošības noteikumi mācību ārpusklases organizētajos pasākumos

Drošības_noteikumi_mācību_ārpusklases_organizētajos_pasākumos_1-4-33-9_14092017.pdf

Drosibas_noteikumi_sporta_nodarbibas_sacensibas_un_sporta_pasakumos_1_4_8_20220107

Drosibas_noteikumi_sporta_nodarbibas_sacensibas_un_sporta_pasakumos_1_4_8_20220107

RTRIT Prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās

RTRIT Prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās

RTRIT Drošības noteikumi sporta sacensībās un sporta pasākumos skolotājiem

Drošības_noteikumi_sporta_sacensībās_un_pasākumos_skolotājiem_1-4-110_1210217.pdf

RTRIT Diagnosticējošo pārbaudes darbu organizēšanas kārtība

Diagnosticējošo_pārbaudes_darbu_organizēšanas_kārtības_1-4-19_15122019.pdf

RTRIT Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi

RTRIT Izglitojamo macibu sasniegumu vertesanas noteikumi 2024_7_marts_1_4_5

RTRIT Skaidrojums stipendiju piešķiršanai

Skaidrojums_stipendiju_piešķiršanai_1-4-2_12012021.pdf

RTRIT Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi

Individuālā_mācību_plāna_akademiskā_atvaļinājuma_piešķiršanas_noteikumi_1-4-21_18102018.pdf

RTRIT Noteikumi izglītojamo un neseno absolventu atlases kārtībai dalībai mobilitātēs

Noteikumi_izglītojamo_neseno_absolventu_atlases_kārtībai_dalībai_mobilitātēs_1-4-11_01092022.pdf

RTRIT Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

RTRIT Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi Nr.1.4./10

Dienesta viesnīcas līgums

Dienesta viesnīcas līgums

RTRIT Dienesta viesnīcas reglaments

Dienesta_viesnīcas_reglaments_1-4-100_13092017.pdf

RTRIT Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas_lietošanas_noteikumi_1-4-21

RTRIT Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Izglītojamo_pašpārvaldes_reglaments_1-4-22_18102018.pdf

RTRIT Personas datu aizsardzības noteikumi

Personas datu aizsardzības noteikumi

RTRIT portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība ārpus izglītības iestādes

RTRIT portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība ārpus izglītības iestādes

Pieteikuma anketa portatīvās datortehnikas saņemšanai

Pieteikuma anketa portatīvās datortehnikas saņemšanai