A+
a-

"Izglītība dzīvei - pieejama, radoša un digitāla" 2018-1-LV01-KA101-046914

Erasmus+ Mobilitātes projekts skolu sektorā “Izglītība dzīvei - pieejama, radoša un digitāla” 2018-1-LV01-KA101-046914

Projekta laiks – 01.09.2018. – 31.08.2019.

Ilgums 12 mēneši

Kopā 3 mobilitātes vispārējās izglītības skolotājiem, Spānija, Itālija Turcija

RTRIT stratēģiskais mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības un apmācību kvalitāti un pievilcīgumu, stiprinot Eiropas dimensiju PI. Sekmēt Profesionālo mācību priekšmetu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu mijiedarbību, kas veicinātu PI audzēkņu mācību rezultātu līdzvērtību ar Vispārējās vidējās izglītības programmas audzēkņu iegūtajiem rezultātiem.

RTRIT savā darbībā plāno tālāku PI kvalitātes un pievilcības veicināšanu,padarot to pieejamu ik vienam, inovāciju ieviešanu, izglītības internacionalizāciju, starptautiskās konkurētspējas attīstību, pāragri mācības pārtraukušo skaita samazināšanu, pedagogu motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanu metodisko jautājumu un tehnoloģiju attīstības kontekstā.

Projekta mērķi:

- sekmēt sadarbību starp izglītības un apmācības sniedzējiem ES mērogā, turpināt stiprināt starptautisko dimensiju PI

- efektīvi samazināt to jauniešu skaitu, kas nespēj sekmīgi nokārtot valsts centralizētos eksāmenus vispārizglītojošajos priekšmetos mācības un pamet skolu

- uzlabot rezultātus darbā ar sociāla riska grupas audzēkņiem padarot izglītības apgūšanu pieejamu izmantojot 21.gadsimta priekšrocības digitalizējot mācību saturu un integrējot to e-vidē.

- paaugstināt pedagoģiskā personāla kompetences: uzlabot angļu valodas prasmes, padziļināt izpratni par kultūru dažādību, analizēt un salīdzināt savu darbu ar kolēģu veikumu Eiropā, pilnveidot prasmes darbā ar audzēkņiem no sociālās izslēgšanas riska grupas, dalīties savā profesionālajā pieredzē praktiskajā apmācībā, gūt jaunas idejas digitālajā apmācībā. Nepieciešama pedagogu pilnveide darbam ar mūsdienīgiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, lai veicinātu pedagogu savstarpēju starptautisko sadarbību, pilnveidotu pedagogu svešvalodu un IKT spējas un veidotu IKT kā daļu no ikdienas dzīves mācību telpā, tajā skaitā, e-vidē.

-pilnveidot vadības kompetences, padziļinot izpratni par kvalifikāciju salīdzināmību un caurskatāmību Eiropā, mācīšanās rezultātu definēšanu; sekmēt izpratni par izglītības sistēmām dažādās Eiropas valstīs

- paaugstināt RTRIT kapacitāti darboties starptautiskā līmenī

- popularizēt RTRIT un profesionālo izglītību kopumā

Vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu mobilitātes - Darba vērošanu, mācību stundu vadīšanu un mācīšanās mobilitātes.

Īstenojot šo mobilitāti RTRIT vispārējās vidējās izglītības pedagogiem būs iespēja apgūt dažādas mācību metodes un pieejas, kuras iekļaut savās metodiskajās izstrādnēs un realizēt reālajā mācību vidē RTRIT, uzlabojot vispārējās vidējās izglītības līmeni izglītības iestādē.

Piedaloties projekta aktivitātes visi mobilitātes dalībnieki, pedagogi iegūst plašāku izpratni par mūsdienu jauniešu vajadzībām, kuras rodas mainoties sabiedrības domāšanai un vajadzībām. Pedagogu pilnveide darbam ar mūsdienīgiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, veicinātu- pedagogu savstarpēju starptautisko sadarbību, produktīvu IKT izmantošanas spējas un  izglītības digitalizāciju, kas nākotnē būtu neatņemama sastāvdaļa mācību procesa apguvē.

Projektā iesaistītie pedagogi pārstāv vispārizglītojošos priekšmetus - Vēsture, Angļu valoda, Ekonomika un Informātiku.

Visu četru iesaistīto pedagogu nepieciešamības balstoties pēc projekta aktivitātēm un priekšmetu starpsaikni ir izvirzītas vienādi:

  • apgūt dažādas mācību metodes un pieejas pielietojot modernas tehnoloģijas un emācības

gūt plašāku izpratni par vispārējas vidējās izglītības mācību satura īstenošanu PI iestādē

  • paplašināt zināšanas par izglītojamo motivēšanu un labvēlīgas vides radīšanu starp dažādu sociālo grupu pārstāvjiem

Projekta partneri

  1. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA (Italy), For.Ma koordinē divus sabiedriskus profesionālās izglītības centrus Mantovā un Kastiljone delle Stivjēre, kurš darbojas jau kopš 1975. gada. For.Ma ir akreditēts (Nr. 134000/2008) Lombardijas reģionā profesionālās apmācības pakalpojumu sniegšanai: veselības nozarē (frizūras un estētika); ēdināšanas un viesu apkalpošanas jomā, kuru mācības norisinās restorānos (Mantovas pilsetas centrā); mehānikas jomā (transportlīdzekļu remonts un mehāniskās iekārtu darbības joma), elektriķis  un pārdošanas operators .
  2. SULEYMANPASA MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (Turkey), vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās izglītības programmu apgūšanu četru gadu laikā. Skolai ir pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu nodaļa un viesu izmitināšanas un tūrisma pakalpojumu nodaļa.
  3. Ninukot ltd, Nevalstiskā organizācija Ninukot ir dibināta 1996. gadā ar mērķi piedāvāt jauniešiem iespēju iepazīt Islandi caur darba pasauli. Fokuss ir vērsts uz kultūru daudzveidības izpratni. Ninukot ir ļoti laba sadarbība ar nozaru uzņēmumiem un darba devēju asociācijām, kā arī ar profesionālās izglītības iestādēm Islandē.
  4. IES TIRANT LO BLANC (Spain), iestāde, kas īsteno valsts atzītas obligātās vidējās izglītības programmas. Savā reģionā tā ir lielākā izglītības iestāde. Izglītība tiek nodrošināta tādās sfērās kā komerczinības, uzņēmējdarbība, administrācija, IT un komunikācijas, finanses un tūrisms.