A+
a-

Pārtikas kvalitātes kontrolieris 4g. (Rīga)

Pārtikas kvalitātes kontrolieris 4g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas kvalitātes kontrolieris
Profesionālās izglītības programmas Pārtikas produktu kvalitātes kontrole
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Tu apgūsi:

  • Laboratorijas telpu, trauku un iekārtu sagatavošana darba procesam
  • Reaģentu un barotņu sagatavošana testēšanai
  • Paškontroles sistēmas prasību ievērošana pārtikas aprites uzņēmumos
  • Testējamo paraugu atlase un sagatavošana testēšanai
  • Fizikāli-ķīmiskā testēšana
  • Mikrobioloģiskā testēšana
  • Ūdens testēšana

Programmas apraksts un darba iespējas

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3.PKL)

Pārtikas kvalitātes kontrolieris strādā pārtikas ražošanas uzņēmumu laboratorijā vai kvalitātes
kontroles laboratorijā. Sagatavo testēšanai laboratorijas iekārtas, traukus, reaģentus un barotnes.
Veic vides, izejvielu, materiālu, starpproduktu un gatavā produkta paraugu noņemšanu, to
fizikāli - ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu. Pārbauda higiēnas prasību ievērošanu pārtikas
ražošanas uzņēmumos.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, laboratorijās un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija, AS Latvijas balzams; SIA Forevers, AS Karavella, grupa “Food Union , Rīgas ūdens u.c. sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumos.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv