A+
a-

Gaļas produktu izgatavotājs 1g. (Rīga)

Gaļas produktu izgatavotājs 1g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Gaļas  produktu izgatavotājs
Profesionālās izglītības programmas Gaļas  produktu ražošana
Mācību ilgums 1 gads, pēc 9., 12.klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Tu apgūsi:

  • Labas higiēnas un ražošanas prakses nodrošināšana gaļas ieguvē un pārstrādē
  • Gaļas ieguvē un gaļas pārstrādē izmantojamo iekārtu un aprīkojuma lietošana un uzturēšana
  • Prakse gaļas ieguves/pārstrādes uzņēmumā
  • Palīgizejvielu un materiālu sagatavošana gaļas produktu ražošanai
  • Gaļas konservu un gaļas kulinārijas produktu ražošana
  • Gaļas kūpinājumu ražošana
  • Desu ražošana
  • Pelmeņu ražošana
  • Bioloģiskās gaļas produktu ražošana

Programmas apraksts un darba iespējas

Moduļprogramma – uz sasniedzamo rezultātu vērst mācību process.

Darba vidē balstītas mācības – 2 dienas tehnikumā un 3 dienas uzņēmumā.

Prakse Dānijā – iespēja praktizēties izglītības iestādē Dānijā, kur apmācībās iziet pilna cikla ražošanu.

Kvalifikācijas prakse – savā darba vietā vai tehnikuma piedāvātā uzņēmumā.

Iespēja apgūt programmu pēc individuāla plāna – mācību materiāli un zināšanu pārbaude RTRIT elektroniskajā vidē, praktiskie darbi tehnikumā un uzņēmumā.

 

Gaļas produktu izgatavotājs: strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic gaļas produktus; sterilizē darba instrumentus; sagatavo darbam gaļas produktu sagatavošanas iekārtas un instrumentus un strādā ar tiem; ievēro higiēnas prasības gaļas produktu izgatavošanā; novērtē gaļas kvalitāti laboratoriski un organoleptiski (ar cilvēka maņām – redze, smarža, tauste utt.); nosaka gaļas produktu izgatavošanā nepieciešamo resursu (gaļas, elektrības, ūdens,) daudzumu, kā arī to kvalitāti; veic iekšējo kontroli; marķē gaļas produktus; seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām gaļas produktu izgatavošanā; ievēro elektrodrošības un ugunsdrošības prasības; pārzin likumus un noteikumus pārtikas jomā.

Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "Forevers" , SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN, u.c. gaļas produktu ražošanas, sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumi.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv