A+
a-

8.3.4. PuMPuRS

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

 • Latvijas pašvaldības;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
 • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
 • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
 • naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, īstenošana 2022./2023.m.g. 2.semestrī.

2022./2023.m.g. 2.semestra laikā projektā skolas izglītojamajiem tika nodrošināti sekojoši ekonomiskie atbalsta veidi: 

 • ēdināšanas atbalsta veidu izmantoja 151 audzēknis par kopējo summu 31732,17 EUR; 
 • Naktsmītnes atbalsta veidu izmantoja 47 izglītojamie;                                   
 • Transporta kompensācijas atbalsta veids bija pieejams 20 jauniešiem. 

Projekts Pumpurs bija nepieciešams un sniedza būtisku atbalstu tiem skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

2022./2023.m.g. 2.semestrī tika īstenoti 157 individuālā atbalsta plāni. Visi jaunieši atzinīgi novērtēja sniegto atbalstu, kas motivēja viņus turpināt mācības un sniedza neatsveramu arī ekonomisko atbalstu.

Projekta īstenošanas laikā arī pedagogiem bija iespēja uzzināt vairāk par dažādiem aspektiem darbā ar sociālās izstumtības riskam pakļautiem izglītojamiem. Iespēja dalīties pieredzē un gūt jaunu informāciju arī no skolas psihologa par aktuālām jauniešu problēmām.

Mācību procesā vienlīdz nozīmīgs ir gan zināšanu aspekts, gan skolēnu sociāli emocionālā attīstība. Sociāli emocionālā mācīšanās ir pamatā mācību motivācijas un pozitīvas uzvedības veidošanai skolēniem. Tā veicina pozitīva skolas klimata veidošanos, kas mazina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un stiprina skolēnu un pedagogu labklājību, ieskaitot garīgo veselību. Vēl joprojām izglītojamie izmanto psihologa konsultācijas, jo ir nepieciešams atbalsta personāls, kas nereti palīdzētu tikt galā ar visdažādākajām emocijām un problēmām.

Apkopojot jauniešu atsauksmes un viedokļus par īstenošanas rezultātu, jāsaka, ka visi 100% atzina, ka projekts ir devis ieguldījumu un palīdzējis turpināt mācības, cerot nākotnē, ka varbūt būs iespēja vēl piedalīties šāda veida atbalsta saņemšanā, tiem, kuriem tas īpaši aktuāls.

Projekta koordinators: S.Grigale


PuMPuRS jaunumi

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, īstenošana 2022./2023.m.g. 2.semestrī.

2022./2023.m.g. 2.semestra laikā projektā skolas izglītojamajiem tika nodrošināti sekojoši ekonomiskie atbalsta veidi:  ēdināšanas atbalsta veidu izmantoja 151 audzēknis par...

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, īstenošana 2022./2023.m.g. 1.semestrī.

2022./2023.m.g. 1.semestra laikā tika nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem konsultāciju veidā, tika kompensēti transporta izdevumi, bija pieejams ēdināšanas atbalsts, ...

Projekta ‘’Pumpurs’’ īstenošana 2021./2022.m.g.

VSIA ‘’Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums turpina  īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas...

Valsts prezidenta Egila Levita vēstule skolēniem, kuri šogad pirmo reizi piedalīsies vēlēšanās

Aicinājums jauniešiem, kuri šogad pirmo reizi piedalīsies vēlēšanās, iepazīties ar Valsts prezidenta Egila Levita īpaši sagatavoto vēstuli skolēniem. Vēstuli varat izlasīt spiežot...

"Terra Nova Vitae" realizēja jauniešu iniciatīvas projektu "3 DZ Dzīvo Dzīvu Dzīvi"

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums sadarbībā ar biedrību "Terra Nova Vitae" realizēja jauniešu iniciatīvas projektu "3 DZ Dzīvo Dzīvu Dzīvi".  Tā ietvaros jauniešiem...

Mg. Psiholoģe Sarmīte Bērziņa par audzēkņu motivāciju un emocionālo atbalstu 2021/2022 māc. gada laikā.

Projekta  (Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai  /ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001/)  ietvarā šajā māc. gadā notikušas vairāk nekā 400 konsultācijas...

Pusaudžu atšķirības no citām vecuma grupām

Pusaudžu vecums ir grūts periods  psihiskajā un dzimuma attīstībā. Dzimuma attīstība  ir saistīta ar bērna pubertāti, kurš ir ļoti nozīmīgs dzīves posms fizioloģiskajā un...

reSTART Preiļos otrā nodarbība

Preiļu struktūrvienībā, sadarbībā ar biedrību DUEsport nometnes no 13. aprīļa līdz 15. aprīlim, norisināsies izaugsmes programma “reSTART Preiļos”. Programmas ietvaros, Preiļu...

Jauniešu iniciatīvu projekts “Restart” Preiļos

18.februārī RTRIT skolas struktūrvienībā Preiļos norisinājās projekts “Restart”, kuru īsteno biedrība DUEsport un kas tiek organizēts atklātā projekta “Priekšlaicīgas mācību...

Jauniešu izaugsmes programma “reSTART Preiļos”

Preiļu struktūrvienībā, sadarbībā ar Biedrību “DEUsport”, 18. februārī norisināsies izaugsmes programma “reSTART Preiļos”. Kuras ietvaros jauniešiem būs iespēja piedalīties...