A+
a-

8.3.5. Karjeras atbalsts izglītojamajiem

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

PIKC "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 2017.gada 26.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs                                 Projekta sadarbības partneris 
Valsts izglītības attīstības aģentūra  (VIAA)                PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”                             

Projekta īstenošanas pamats    

2016.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”


Projekta specifiskais atbalsta mērķis    

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs


Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības    

3.DARBĪBA “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”. 

6.DARBĪBA “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa                                Projekta īstenošanas termiņš

Profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie               2017.gada decembris – 30.12.2022.
 

Finansējums  

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2021./2022. mācību gadā

2021./2022. mācību gada tiek turpināta karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( turpmāk – projekts) īstenošana.

Projekta īstenošanas laikā ir plānota padziļināta sadarbība ar ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības pakalpojumu, pārtikas ražošanas, tūrisma, modes un stila nozaru darba devējiem un to profesionālajām organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas laikā klātienē vai attālināti darba devēji vadīs meistarklases, paraugdemonstrējumus, profesiju konkursus, lekcijas-seminārus un citus pasākumus. Meistarklašu “Gūsti pieredzi” gaitā darba devēji padziļinās izglītojamo prasmes un zināšanas izvēlētajā profesijā; palīdzes izglītojamajiem pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām; informēs kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešams apgūt papildus.

Lekcijas-semināra “Ceļš uz profesiju” gaitā izglītojamie tiks iepazīstināti ar darba devēju pieredzi un karjeras izaugsmes iespējām; ar darba tirgus jaunākajām tendencēm un profesionālo nozaru perspektīvām; uzzinās kā saskaņot personiskās vajadzības ar profesionālajām un sabiedrības vajadzībām, uzzinās par jaunrades un uzņēmējdarbības iespējām.

Lai attīstītu izglītojamo profesionālās prasmes un palīdzētu kļūt par konkurētspējīgo darba tirgus dalībnieku; veidotu priekšstatu kā mācības tehnikumā ir saistītas ar izglītojamo karjeras attīstību turpmāk, projekta īstenošanas gaitā klātienē tiks organizēta Karjeras nedēļa 2021 un attālināti tiks organizēti: Karjeras diena, Ēnu diena, Tālākizglītības diena, Informatīva diena un citi pasākumi.

Projekta ietvaros attālināti ir paredzēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi arī vecākiem: Informatīva diena un lekcija - seminārs „Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu mērķis: informēt vecākus par sadarbības veicināšanu vecāku un bērnu starpā, iepazīstināt ar aptaujās paustiem pusaudžu ieteikumiem vecākiem, sniegt konsultācijas un citi jautājumi.

Projekta laikā organizētie karjeras attīstības atbalsta pasākumi tuvinās profesionālās izglītības piedāvājumu darba tirgus pieprasījumam; veicinās izglītojamo mācību motivāciju un izaugsmi un palīdzes veiksmīgāk veidot savu karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.


ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noslēgums

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (turpmāk – tehnikums)  karjeras izglītības attīstības atbalsts pakāpeniski ieņēma savu nozīmīgu vietu mācību un audzināšanas procesā un darbā ar izglītojamo vecākiem. Ir izstrādāta Karjeras attīstības atbalsta programma, Karjeras attīstības atbalsta plāns un Karjeras attīstības atbalsta stratēģija 2021.-2027.gadiem. 

 

Kopš 2008.gada tehnikumā mērķtiecīgi ir organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi, lai pilnveidotu karjeras attīstības atbalsta sistēmu un palīdzētu izglītojamiem, tajā skaitā potenciāliem izglītojamiem,  attīstīt prasmju kopumu, kas nepieciešams veiksmīgai pārejai uz nākamo izglītības līmeni un secīgi uz darba tirgu. 

 

Karjeras izglītības attīstības atbalsta sistēmu tehnikumā veido trīs galvenie komponenti: karjeras informācija, karjeras izglītība, karjeras konsultēšana. 

 

Būtiska nozīme izglītojamo karjeras attīstībā bija ESF projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts), kuru tehnikums veiksmīgi īstenoja no 2017./2018. mācību gada līdz 2021./2022.mācību gada 30.janvārim sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekts kalpoja kā palīgs izglītojamiem karjeras vadības prasmju apguvei un veiksmīgas karjeras veidošanai, kā arī karjeras izglītības atbalsta integrēšanai mācību un audzināšanas procesā.

 

Projekta īstenošanā tika iesaistīti  visi tehnikuma 1.-4.kursu izglītojamie un vairāk nekā 746 viņu karjeras attīstībai nozīmīgas personas: pedagogi karjeras konsultanti, mācību priekšmetu pedagogi un grupu audzinātāji, prakšu vadītāji, nodaļu vadītāji, tehnikuma administrācija, speciālisti pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos, 97 darba devēji – profesionāļi, 15 augstskolas, 17 nevalstiskās organizācijas, mākslinieki, zinātnieki un citi speciālisti.

 

Projekta īstenošanas laikā izglītojamiem klātienē vai attālināti, mērķtiecīgi tika organizēti  874 daudzfunkcionālie informatīvie, izglītojošie un konsultatīvie karjeras izglītības atbalsta pasākumi: meistarklašu cikls “Gūsti pieredzi”, lekciju - semināru cikli “Ceļš uz profesiju”, “Mans veiksmes ceļš”, “Pa karjeras pēdām”, “Gribu labāk saprast sevi”, “Izzini sevi“, praktisko nodarbību cikls, diskusijas, tikšanās ar profesionāļiem, paraugdemonstrējumi, mācību ekskursijas, kā arī organizētas Karjeras dienas, Uzņēmēju dienas, Atvērto durvju dienas, Ēnu dienas, Tālākizglītības dienas un daudzi  citi karjeras izglītības atbalsta pasākumi, kā arī sniegtas 247 karjeras konsultācijas.

 

Lielu atsaucību guva meistarklases “Gūsti pieredzi” un lekcijas- semināri “Mans veiksmes ceļš”, kurus novadīja darba devēji – profesionāļi: Raimonds Tomsons, Raimonds Zommers, Aleksandrs Pavlovs, Lauris Aleksejevs, Mārtiņš Dzenis, Juris Dukaļskis, Ingrīda Smuškova, Tomass Godiņš, Gita Sniedze, Valters Zirdziņš, Sarmīte Majore, Kristīne Rudzinska, Rolands Jurēvics, Jānis Kaļķis un citi darba devēji.

 

Ievērojamu interesi guva arī pasākumi, kas sniedza spilgtu veiksmes stāstu piemērus: “Ceļš uz profesiju” - tikšanās ar tehnikuma absolventiem, Prakse.lv lekcijas - semināri “Jaunietis darba tirgū”, tikšanās ar nozares profesionāļiem pasākumu ciklā “Iedvesmas stāsti”, tikšanās ar ēdināšanas uzņēmuma “Baltic Restaurant” īpašnieku Gunti Bredovski, SIA “Karavela” īpašnieku Andri Biti un Latvijas Restorānu biedrības vadītāju Jāni Jenzi.

 

Izglītojamos iedvesmoja arī dizaineri un speciālisti lekciju-semināru ciklos un meistarklasēs “Modes tendenču prognozes” un “Matu  pieaudzēšana”, “Moderno tehnoloģiju nozīme un ietekme uz veselību”, “Interneta riski un apdraudējumi veiksmīgas karjeras attīstībā” un daudzi citi.  Izstrādāti informatīvie un metodiskie  materiāli: videoformāta materiāls audzināšanas stundām “Kas ir karjera? Pēdas, kas paliek aiz tevis, Ikdienas soļi karjeras attīstībā”, Portfolio un citi materiāli, kā arī materiālsUzzini vairāk par RTRIT profesijām un to perspektīvām” vispārizglītojošo skolu izglītojamiem un citi.

 

Karjeras atbalsta pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt izglītojamiem izpētīt savas spējas un prasmes, attīstīt mācību motivāciju un profesionālo izaugsmi, uzzināt vairāk par nozaru darba specifiku, inovatīvajām tehnoloģijām un nozaru perspektīvām, pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām, lai varētu sekmīgi veidot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai un iekļauties darba vidē.

 

Lai apzinātu izglītojamo mācīšanās un karjeras attīstības problēmas, tika izstrādāta Aptaujas lapa un veikta izglītojamo aptauja. Analīzes rezultātā ir secināts, ka daudzi izglītojamie nav apguvuši novērtēšanas un karjeras plānošanas iemaņas, nav motivēti mācīties un uzlabot sekmes. 1.kursa izglītojamiem ir vājas valsts valodas zināšanas, bieži vien viņi nav spējīgi saprast, ko saka pedagogs, viņiem ir grūtības sazināties (valodas barjera) un apgūt profesiju. Visvairāk izglītojamie saskaras ar problēmām un mācīšanās grūtībām tādos priekšmetos kā: latviešu valoda, svešvalodas, matemātika (visvairāk), fizika, ķīmija, vēsture, kā arī profesionālajos mācību priekšmetos. Izglītojamiem ir grūtības plānot veicamos darbus un koncentrēties mācību procesam.

 

Ir izglītojamie, kuri nav pilnībā apmierināti ar prakses norisi. Daudziem no viņiem prakses laikā veicamie uzdevumi nesniedz profesijai nepieciešamo prasmju apguvi, dažiem ir grūtības atrast prakses vietu.

 

Daudziem izglītojamiem ir grūtības mācīties attālināti, mācību laikā ir paaugstināts stresa līmenis, rodas grūtības kontrolēt situāciju un plānot veicamos darbus, ir novērojams motivācijas trūkums, nepietiekamas datorprasmes, pietrūkst prasmju strādāt ar “mykoob” un e-pasta lietošanu, kā arī pedagogu atbalsta un konsultāciju trūkums un citas problēmas.

 

Projekts deva iespēju arī plašāk popularizēt profesionālās izglītības pievilcību, prezentēt sabiedrībai profesionālo izglītību kā vērtību, veikt tehnikuma prestiža attīstību, mazināt pagātnes stereotipus par profesionālo izglītību un informēt par profesionālās izglītības programmām un karjeras iespējām tehnikumā.

 

Projekta gaitā tika paplašināta sadarbība ar darba devējiem, valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, lai pilnveidotu karjeras attīstības atbalsta sistēmu un palīdzētu izglītojamiem, tajā skaitā potenciāliem izglītojamiem  attīstīt tādu prasmju kopumu, kas nepieciešams veiksmīgai karjeras attīstībai.

 

Projekts noslēdzās, bet darbs izglītojamo karjeras izglītības attīstībā tupinās, nolūkā veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju  attīstību, izglītojamo veidošanu par izglītotu, radošu, mērķtiecīgu, motivētu, labi kvalificētu un vispusīgi attīstītu personību. 

 

Kā to pamatoti norāda zinātnieki, tad tieši jaunības posmā aktualizējas personības nobriešanas process. Jauniešiem ir svarīgi apzināties savu karjeras ceļu, kas viņus padara atšķirīgus no citiem. Tādēļ šajā laika posmā par svarīgiem kļūst jautājumi:„Kas es esmu?”, „Ko es gribu?”, „Ko es varu?”. Jauniešiem uz šiem jautājumiem vēl nav atbilžu, tāpēc tie kļūst par vadošiem jautājumiem viņu karjeras izvēles ceļā.

 

Izglītojamo karjeras vajadzības dažādos vecumposmos ir atšķirīgas. Līdz ar to, ir būtiski, lai pedagoģiskais personāls, kā arī vecāki, apzinātos un izprastu šīs vajadzības, spētu tās pielietot un  integrēt mācību procesā kā karjeras izglītības atbalsta pasākumu kopumu, kurā katrs pilda savu lomu!

 

Paldies pedagogiem karjeras konsultantiem, izglītojamiem, grupu audzinātājiem, pedagogiem, nodaļu vadītājiem un administrācijai par piedalīšanos karjeras atbalsta pasākumu organizēšanā, projekta īstenošanā un izglītojamo karjeras attīstībā!