A+
a-

“21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561

Mūsdienās Eiropas ekonomiku virza globalizācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība un vērtību daudzveidība sabiedrībā.Nākotne kļūst arvien neprognozējamāka visdažādākajās jomās.Skolēniem, kuri šobrīd mācās skolās, vajadzētu iemācīties dzīvot pasaulē, kas pastāvīgi mainās, un nākotnē viņiem jābūt gataviem vēl nebijušai ekonomiskajai, politiskajai, sociālajai un kultūras videi.

21. gadsimta mīkstās prasmes, jeb cilvēciskās iemaņas, kuras globālā organizācija Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācija (OECD) ir atzīmējusi starptautiskajā stratēģiskajā dokumentā “Izglītības un prasmju direktorāts”, ir prioritāra, lai atbalstītu pedagogus, pilnveidojot viņu profesionālās apmācības prasmes programmās un iesaistītās daļās, lai atbalstītu viņus šo prasmju un pamatprasmju apguvē un attīstībā, pamatojoties uz profesionālo izglītību un praktiskajām apmācībām.

Skolotāji strādā ātri mainīgā vidē, ko visprecīzāk var raksturot ar citātu, kas ir plaši izplatīts sociālajos medijos; tajā teikts, ka skolotāji “pašlaik gatavo skolēnus darbam un tehnoloģijām, kas vēl nepastāv, lai atrisinātu problēmas, par kurām mēs pat nezinām, ka tās vēl ir problēmas”.Lai saskartos ar nezināmo, tiek identificēts, ka izglītības procesā ir jāattīsta noteiktas prasmes. Bet kas ir vajadzīgs no skolotājiem? Kā viņi var veicināt prasmju attīstību, par kurām viņi paši mācās tikai no metodiskajiem materiāliem?

Projekta “21st century soft skills for teachers in VET” jeb 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem mērķis ir apmācīt un izglītot skolotājus profesionālās izglītības un praktisko apmācību iestādēs, sagatavot personālu tā, lai viņi būtu gatavi darbam ar tagad nepieciešamajām 21. gadsimta mīkstajām prasmēm nodarbībās kopā ar skolēniem.

Projektā iesaistītie partneri veiks darbu pie apmācības kursu izstrādes profesionālās izglītības skolotājiem, pamatojoties uz pētījumiem, kas veikti skolotāju, skolēnu un darba devēju vidū par galvenajām apgūstamajām mūsdienu prasmēm.

Projekta aktivitātes ietvers profesionālo izglītības iestāžu pedagogu profesionālo pilnveidii, tādejādi veicinot efektīvu 21. gadsimta maigo prasmju jeb cilvēcisko iemaņu apguvi.

Projekta nosaukums: 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem

Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA202-077561

Projekta koordinators: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Partneri: FU International Academy Tenerife

ROC van Amsterdam, MBO Airport College

Projekta Ilgums: 01/09/2020 – 31/08/2022