A+
a-
Aktuālais par kvalifikācijas praksi!

Aktuāli

13.03.2020

Aktuālais par kvalifikācijas praksi!

Līdz turpmākajam rīkojumam par:

1. Mācību prakšu organizēšanu: veiktas izmaiņas mācību procesa grafikā no 13.03.2020.

Prakšu vadītājiem informēt uzņēmumus par izmaiņām mācību procesa grafikā. 

2. Kvalifikācijas prakses un darba vidē balstīto mācību organizēšanu no 13.03.2020.:

2.1. Noteikt kvalifikācijas prakses un darba vidē balstīto mācību apgūšanu attālināti.

2.2. Kvalifikācijas prakses vadītājam nodrošināt kvalifikācijas praksē un darba vidē balstīto mācību veicamos darba uzdevumus, kurus iespējams veikt attālināti.

2.3. Reizi nedēļā kvalifikācijas prakse vadītājs atskaitās direktora vietniekam praktisko mācību darbā par veiktajiem uzdevumiem.

2.4. Kvalifikācijas prakses vadītājam informēt prakses vietas un izglītojamos par veiktajām izmaiņās prakses organizēšanas kārtībā.

2.5. Izglītojamajiem elektroniski iesūtīt kvalifikācijas prakses dienasgrāmatas prakses vadītājam (iespēju robežās nogādāt tās prakses vadītājam).