A+
a-
Karjeras izglītības atbalsts izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā

Aktuāli

26.06.2020

Karjeras izglītības atbalsts izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā

Lai veicinātu izglītojamo karjeras attīstību un tālākizglītību, motivāciju mācīties, apgūt izvēlēto profesiju un kļūt par kvalificētiem speciālistiem, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (turpmāk – tehnikums) ir veikts pasākumu komplekss. Ir nodrošināta plānota un kvalitatīva karjeras izglītība. Karjeras izglītības atbalsta īstenošana regulāri koordinēta un pārraudzīta.

2019./2020.mācību gadā tehnikumā ir īstenoti 60 karjeras izglītības atbalsta pasākumi: Karjeras diena, Karjeras nedēļa - profesiju dienas, Atvērto durvju diena, Ēnu diena, Tālākizglītības diena, Lekciju semināru cikls, Meistarklašu cikls, Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izstādēm un citi pasākumi.

Karjeras atbalsta pasākumi bija daudzveidīgi, izglītojošie un interesanti, gan projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, gan ārpus tā. Pasākumi ietvēra informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai, plānošanai un vadīšanai. Pasākumus novadīja 20 speciālisti profesionāli - darba devēji, psihologi un citi speciālisti, tajos piedalījās 1972 tehnikuma izglītojamie, kā arī 1624 vispārizglītojošo skolu skolēni.

Savukārt tehnikuma pedagogi un izglītojamie, pedagogi karjeras konsultanti apmeklēja daudzus pašvaldību pasākumus, lai sniegtu skolēniem teorētisko un praktisko ieskatu par profesionālās izglītības iegūšanas iespējām un nākamajām profesijām.

Var secināt, ka tehnikumā karjeras izglītības atbalsts praktiski jau kļuva par ārpusstundu darbā integrētu pasākumu kopumu, bet daudz vēl darāma, lai karjeras izglītības atbalstu integrētu visā mācību procesā, kurā katrs pedagoģiskais darbinieks pilda savu lomu.

Paldies pedagogiem, nodaļu vadītājiem un pedagogiem karjeras konsultantiem par karjeras izglītības atbalsta pasākumiem izglītojamo izaugsmes veicināšanai un karjeras attīstībai!

Karjeras izglītības vadītāja

Faina Lomanova

Karjeras_projekta_istenosana_2019.-2020.pdf

Karjeras_projekta_istenosana_2019.-2020.pdf