A+
a-

Profesionālā pilnveide

Profesionālās pilnveides  programmas

N.p.k.

Programmas nosaukums

Stundu skaits

Maksa mēnesī

EUR

Kopējā mācību maksa

EUR

Mācību ilgums

1.

Konferenču un semināru apkalpošana

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

2.

Tūrisma produkta izstrāde

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

3.

Digitālās prasmes darba vajadzībām tūrismā

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

4.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pielietojums tūrismā

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

Pieteikšanās bez vecuma ierobežojumiem

Vairāk informācijas un pieteikšanās kursi@rtrit.lv 

Tālrunis: 27826438
 


- Digitālās prasmes darba vajadzībām tūrismā

Profesionālā pilnveides izglītības programma

Programmas apraksts:

Īsā laikā apgūsiet  pamatprasmes strādāt ar datoru.

Pārzināsiet :

Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes, lai tās pilnvērtīgi varētu izmantot ikdienas darbu veikšanā. Katrā moduļa tēmā ir ietverti praktiski uzdevumi. Modulis ir paredzēts vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā tūrisma nozarē ( tūrismā, ēdināšanā, viesmīlībā un citās jomās). “Digitālās prasmes darba vajadzībām tūrismā” ir modulis, kas paredzēts apgūto profesionālo kompetenču papildināšanai ar prasmēm strādāt digitālajā vidē - digitālo kompetenču nostiprināšana tehnoloģiju pielietošanai darbā, lai spētu izmantot dažādus rīkus nepieciešamajās situācijās, piemēram, saziņai sociālajos tīklos, valsts un pašvaldību pakalpojumu izmantošanā un citos veidos. Moduļa ietvaros izglītojamais iemācās droši un atbildīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un ar to starpniecību radīt jaunas zināšanas. Digitālo tehnoloģiju izmantošana nepieciešama, lai strādātu ātrāk, efektīvāk, ērtāk. To izmantojums ļauj ikdienas darbus paveikt vienkāršāk, nostiprina digitālās prasmes un spēju tās pielietot arī sarežģītākās situācijās.

Papildus informācija

Stundu skaits:

160 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes ,lai veiksmīgi izmantotu zināšanas darba procesā.

Programmas saturs:

Pārlūkprogrammu izmantošana informācijas meklēšanai. Atrastās informācijas dublēšana, saglabāšana un izdrukāšana. Informācijas meklēšana, izmantojot filtrus. Aptaujas rīku izmantošana informācijas iegūšanā. Mākoņpakalpojumu izmantošana .Digitālo tehnoloģiju mijiedarbība ar pakalpojumu utt.

Nodarbību veids:

Grupās no 8 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Vakars (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām), mācību ilgums – 18 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Profesionālā pilnveides apliecība

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 • Meklē informāciju internetā, izmantojot meklēšanas operatorus, lai atrastu uzticamu informāciju
 • Atbalsta un palīdzības atrašana jaunu ierīču, programmu vai lietojumprogrammu izmantošanā.
 • Pamatzināšanas darbā ar dažādiem komunikācijas kanālu rīkiem.
 • Digitālo saturu veidošana vienā formātā (teksts, attēls, tabula, audio un video fails), izmantojot digitālos rīkus.
 • Digitālo prasmju regulāra atjaunināšana.

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar datoru, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē IT jomas pārzināšanu.


- Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pielietojums tūrismā

Profesionālā pilnveides izglītības programma

Programmas apraksts:

Īsā laikā apgūsiet  pamatprasmes strādāt ar datoru.

Pārzināsiet :

Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes un Sekmēt izglītojamo spējas:

1.apgūt un lietot dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti;

2. iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;

3.ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.

Attīstīt izglītojamo prasmes:

1.ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

2.lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.

3.pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

Papildus informācija

 

Stundu skaits:

 

160 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes ,lai veiksmīgi izmantotu zināšanas darba procesā.

Programmas saturs:

Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi. Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana. Digitālā komunikācija informācijas ieguve un apmaiņa sociālajos tīklos, internetā

Nodarbību veids:

Grupās no 8 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām),

mācību ilgums – 18 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Profesionālā pilnveides apliecība

 

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 

 • Meklēt informāciju internetā, izmantojot meklēšanas operatorus, lai atrastu uzticamu informāciju
 • Raksturot nozīmīgākos noteikumus programmatūras un lietotāja licenču, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzībai.
 • Raksturot lielākos drošības riskus, veicot datu apmaiņu, un aizsardzības līdzekļu izvēles principus, skaidro dotā uzdevuma veikšanai nepieciešamo tehnoloģiju un veicamo darbību ietekmi uz lietotāju veselību un vidi
 • Piedāvāt dažādas dokumentu koplietošanas iespējas. Izmantojot datu analīzes lietotnes, sagatavo un organizē mērķauditorijas aptaujas un anketēšanas formas.
 • Izvēlēties piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus un interneta pakalpojumus, kas paredzēti produktivitātes pilnveidošanai un mācību uzdevumu veikšanai .
 • Izveidot un uzglabāt savus datus mākoņprogrammā, plaši lieto sava e-pasta konta izmantošanas iespējas, brīvi lieto informācijas tehnoloģijas nodrošinātus e-pakalpojumus, izvēlas situācijai piemērotāko un pamato savu izvēli.

 

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

 

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar datoru, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē IT jomas pārzināšanu.


- Konferenču un semināru apkalpošana

Profesionālā pilnveides izglītības programma

Programmas apraksts:

Īsā laikā apgūsiet  pamatprasmes apkalpot seminārus un konferences.

Pārzināsiet :

Pārzināt konferenču un semināru veidus, papildpakalpojumu iespējas.

Organizēt semināru un konferenču apkalpošanu sadarbībā ar ēdināšanas dienestu.

Izvērtēt un sagatavot semināru un konferenču apkalpošanu.

Pārzināt konferenču un semināru dokumentāciju, aprēķināt pakalpojumu izmaksas.

Iekārtot telpas un vidi semināru un konferenču apkalpošanai.

Secīgi izpildīt semināru un konferenču apkalpošanas darbus, ievērojot drošus un racionālus darba paņēmienus.

Papildus informācija

Stundu skaits:

160 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes ,lai veiksmīgi izmantotu zināšanas darba procesā.

Programmas saturs:

Konferenču un semināru veidi. Konferenču un semināru apkalpošanas darbu secība. Konferenču un semināru apkalpošanā nepieciešamais aprīkojums. Tehnikas un aprīkojuma izvēle. Darba organizēšanas saskaņošana. Papildpakalpojumu izmaksu aprēķināšana (telpu noformējums, ziedu kompozīcijas, tehniskais papild-aprīkojums). . Rēķinu sagatavošana konferencēm un semināriem. Resursi un darba pienākumi konferenču un semināru apkalpošanā.

Nodarbību veids:

Grupās no 8 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Vakars (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām), mācību ilgums – 18 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Profesionālā pilnveides apliecība

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 • Plānot konferenču un semināru apkalpošanas darbu secību.
 • Sagatavot semināru un konferenču telpas.
 • Sagatavot tehniku un aprīkojumu.
 • Aprēķināt konferenču un semināru apkalpošanas izmaksas.
 • Sagatavot rēķinus par konferenču un semināru apkalpošanu.
 • Sadarboties ar citiem uzņēmumiem, apkalpojot konferences un seminārus.
 • Piesaistīt ēdināšanas pakalpojumus sadarbībā ar citiem tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbiniekiem.
 • Piesaistīt ēdināšanas pakalpojumus sadarbībā ar citiem tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbiniekiem

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Papildināsiet savas zināšanas profesionālajā jomā.


- Tūrisma produkta izstrāde

Profesionālā pilnveides izglītības programma

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izstrādāt jaunu tūrisma maršrutu un veikt izmaksu un cenu aprēķinus.

Pārzināsiet :

Izstrādāt jaunu vietējo vai reģionālo tūrisma maršrutu, iekļaujot dažādus piedāvājumus atbilstoši tirgus prasībām un/vai klientu vēlmēm.

Sagatavot nepieciešamo informāciju par maršrutā iekļautajiem apskates objektiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām konkrētai mērķauditorijai.

Izvēlēties atbilstošas naktsmītnes konkrētai mērķauditorijai un pārbaudīt ceļojumam nepieciešamo naktsmītņu rezervēšanas dokumentāciju.

Aprēķināt tūrisma maršruta izmaksas un pārdošanas cenu.

Papildus informācija

Stundu skaits:

160 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes ,lai veiksmīgi izmantotu zināšanas un prasmes darba procesā.

Programmas saturs:

Tūrisma maršrutu veidi un sastāvdaļas. Tūrisma maršrutu veidošanas posmi. . Laika patēriņš tūrisma maršruta izpildei, laika

plānošanas specifika ceļošanai ar autobusu (AETR konvencija). Apskates objektu iedalījums. Brīvā laika

pavadīšanas specifiskās intereses – pasākumu kalendārs galamērķī, degustācijas, iepirkšanās (tipiskie suvenīri, dāvanas), naktsdzīve. Naktsmītņu veidi tūrismā: telšu vietas, kempingi, viesnīcas u.c. . Jaunu maršrutu (projektu) plānošana. Tūrisma maršruta izmaksu aprēķini.

Nodarbību veids:

Grupās no 8 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Vakars (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām), mācību ilgums – 18 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Profesionālā pilnveides apliecība

Ko jūs iemācīsieties apmācības process

 • Izvērtēt tūrisma maršrutu veidus un to sastāvdaļas.
 • Argumentēt izvērtē tūrisma maršrutu veidošanas posmus atbilstoši maršruta mērķim un mērķa grupai.
 • Detalizēt izvērtē apskates objektu veidus, minot vismaz 3 piemērus no katra.
 • Piedāvāt konkrētai mērķauditorijai brīvā laika pavadīšanas iespējas, pamatojot savu izvēli.
 • Analizēt pēc noteiktiem kritērijiem esošo tūrisma maršrutu piedāvājumu konkrētā reģionā un/vai apdzīvotā vietā.
 • Aprēķināt pašizmaksu tūrisma maršrutam, paredzot dažādas iespējamās izmaiņas.

 

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Papildināsiet savas zināšanas profesionālajā jomā.Kontaktinformācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438