A+
a-

Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā akreditētām institūcijām Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705

Erasmus+ projekts personu mobilitātei profesionālās izglītības sektorā akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus plānu. 

Projekta galvenās tēmas ir:

 • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
 • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
 • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
 • Kvalitatīva profesionālā izglītība Eiropas darba tirgum

Projektā tiks īstenotas:

 • 2 nedēļu ilgas mobilitātes ar mērķi veicināt izpratni par izvēlēto profesiju, iepazīt savas nākotnes iespējas Eiropas darba tirgū, paaugstināt mācību motivāciju un daudzpusīgi pilnveidot personīgās prasmes
 • mobilitātes mācību un prakses īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās 1 – 3 mēnešu garumā
 • Erasmus+ PRO 3- 5 mēnešu ilgas mobilitātes vecāko kursu audzēkņiem un nesenajiem absolventiem mācību un kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai
 • personāla mācību un mācīšanas mobilitātes, vērtas uz profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā pēc mobilitātes, savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mērogā, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanu.

Jaunas aktivitātes, kuras tiks īstenotas šī projekta ietvaros ir:

 • Dalība profesiju konkursos
 • Personāla kursi un apmācības
 • Ārvalstu ekspertu vizītes

Projekta īstenošanas periods: 2021.gada 1.septembris - 2022.gada 30.novembris


Angļu valodu kursu apguve Čehijā RTRIT pedagogiem

No 2023.gada 13.augusta līdz 2023.gada 18.augustam, deviņi tehnikuma darbinieki ar lielu entuziasmu un vēlmi uzlabot savas angļu valodas zināšanas, devās uz Prāgu (Čehijā). 

Šis bija iespēju pilns laika posms, kurā šī kursantu grupa piedalījās intensīvos angļu valodas kursos, lai paplašinātu savas komunikācijas spējas un gūtu lielāku pārliecību angļu valodas lietošanā. 

Šajā apmācību kursā piedalījās: 

 • Ligita Pinne 
 • Sarmīte Mūrniece 
 • Mārīte Zinta Višņevska 
 • Biruta Podskočija 
 • Skaidrīte Grigale 
 • Alīna Porahoņko 
 • Sandra Degaine 
 • Inese Bedeice 
 • Anita Krūziņa – Liepa. 

Kursu mērķis bija ne tikai uzlabot angļu valodas prasmes, bet arī veicināt tās lietošanu mācību procesā un komunikācijā ar starptautiskajiem kolēģiem. Šādi kursi palīdz dalībniekiem paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas idejas, kā arī stiprināt starptautiskās sadarbības saites izglītības jomā. Angļu valodas zināšanas paver iespējas izmantot plašus informācijas resursus, uzlabot un bagātināt savu mācību materiālu un tēmu saturu. 

Pēc angļu valodas kursiem Prāgā grupa nolēma turpināt pilnveidot savas angļu valodas prasmes, tādēļ tika izveidota privāta Whatsapp grupa. Šajā grupā dalībnieki apmainās ar mācību materiāliem un metodēm, lai palīdzētu viens otram mācībās. Viņi kopīgi dalās ar noderīgiem resursiem, kuri palīdz paplašināt vārdu krājumu un uzlabot gramatiku. Turklāt, grupa var apspriest un padalīties ar dažādām mācību metodēm, piemēram, valodas spēlēm, audio vai video materiāliem, interaktīvām mācībām utt., kā arī dalībnieki reģistrējās un izmanto OLS (Online Language Support) platformu. Šī sistēma ir iespēja viegli piekļūt kvalitatīvam valodas apmācības saturam un piedāvā personalizētu mācību pieredzi, pielāgojoties katra individuālajām vajadzībām. 

Dalībnieki ir apzinājušies, ka pašmācība ir ilgstošs un ieguldījumu prasīgs process, tomēr viņi ir pārliecināti, ka mācību turpināšana ir tā vērta. Šie kursi sniedza jaunas perspektīvas un metodes, lai paplašinātu valodas prasmju spektru un efektīvi pielietotu tās praktiskā ikdienas dzīvē un profesionālajā darbā. 

Lai tehnikums veiksmīgi īstenotu savu internacionalizācijas stratēģiju un nodrošinātu efektīvas ienākošās un izejošās ģeogrāfiskās un virtuālās mobilitātes, ir nepieciešami pedagogi, kuri apgūst angļu vai citu Eiropas Savienības valodu. Šie angļu valodu kursi Čehijā A1 un A2 līmeņos bija pirmais solis, lai nodrošinātu pedagogiem valodas prasmes, kas ļautu veiksmīgi komunicēt starptautiskā vidē. 

Dalībnieki mobilitātē devās šādu projektu ietvaros: 

 • Personu mobilitāte mācību nolūkos skolu sektorā Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000128640 


Kursi "Efektīva IKT izmantošana un radošas aktivitātes, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu" Nīderlandē

No 2023.gada 5.augusta līdz 2023.gada 13.augustam, profesionālās izglītības skolotāja Inga Freiberga devās uz Nīderlandi, lai piedalītos kursos "Efektīva IKT izmantošana un radošas aktivitātes, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu", projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000011705 “Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā akreditētām institūcijām” ietvaros. 

Kursu tematika bija vērsta uz efektīvas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu mācībās, kā arī radošo un inovatīvo pieeju veidošanu, lai motivētu izglītojamos un novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Šīs prasmes ir īpaši svarīgas mūsdienu izglītības kontekstā, kurā tehnoloģijas spēlē aizvien lielāku lomu un kur ir nepieciešams pielāgot mācību procesu, lai uzlabotu izglītojamo mācīšanās pieredzi. 

Kursu dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem IKT rīkiem un resursiem, kas var tikt izmantoti mācībās, piemēram, digitālajās platformās, interaktīvajās uzdevumu veidošanas metodēs, virtuālajās klases vidēs u.c. Papildus tam tika uzsvērta radošā pieeja, kuras mērķis ir veicināt izglītojamo interesi un iesaistīšanos, izmantojot spēles, projektus un citas radošas aktivitātes. 

Bija iespēja ne tikai apgūt jaunas prasmes un zināšanas, bet arī dalīties savā pieredzē un idejās ar kolēģiem no dažādām valstīm. Šāda starptautiskā pieredzes apmaiņa palīdz veidot plašāku izpratni par izglītības problēmām un iespējamajiem risinājumiem. 


Darbinieku mācības "IT rīki projektu pārvaldībai un publicitātei" Tenerifē

No 2023.gada 10.jūnija līdz 2023.gada 16.jūnijam Starptautiskās sadarbības centra komanda, kuras sastāvā bija vadītāja Zane Saukāne, projekta koordinatore Anita Mende, projektu asistente Jana Kristīne Makševica un sabiedrisko attiecību speciālists Mikus Grigals, projekta Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705 ietvaros, devās uz CAREERBRIDGE EUROPE SL, Spānijā, lai piedalītos mācību kursos starptautisko un sabiedrisko attiecību projektu vadītājiem “IT rīki projektu pārvaldībai un publicitātei”. 

Šo kursu mērķis bija nodrošināt dalībniekiem rīkus un zināšanas, lai veiksmīgi izveidotu interaktīvu saturu un efektīvi komunicētu ar savu auditoriju sociālajos medijos. Kursos dalībnieki apguva dažādu interaktīvu aktivitāšu - vingrinājumu, viktorīnu un dārgumu meklēšanas spēļu izveidošanu un pielietošanu ikdienas darbā. Starp citām programmām, dalībnieki apguva Actionbound un Genially, kas  sniedz iespējas radīt un izmantot interaktīvas mācību un saliedēšanās aktivitātes. Tāpat dalībnieki attīstīja prasmes foto un video materiālu veidošanā, rediģēšanā un satura izveidē, pielāgojot tos atbilstoši publicēšanai dažādās sociālo mediju platformās. 

Šie kursi sniedza iespēju iepazīt projektu vadību no jauna skatpunkta un iemācīties izmantot jaunus projektu vadības rīkus, kuri būs noderīgi turpmākajā darbā un profesionālajā attīstībā.Dalībnieku pieredze bija ne tikai izglītojoša, bet arī iedvesmojoša, sniedzot iespēju attīstīt savas mācīšanās prasmes un radošas idejas kā pielietot dažādus IT rīkus un programmas.


Mācību mobilitāte Igaunijā

22.maijā skolotāja Inese Bedeice un izglītojamās devās mobilitātē uz Tartu Rakenduslik Kolledž Igaunijā, projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000011705 “Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā akreditētām institūcijām” ietvaros. 

Šī mobilitāte sniedz brīnišķīgu iespēju iepazīties ar dažādu valstu konditorejas tradīcijām. Izglītojamās aktīvi iesaistījās Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Slovēnijas tradicionālo konditorejas izstrādājumu gatavošanā, iegūstot vērtīgas zināšanas un prasmes.  

Liela daļa no gatavotajiem konditorejas izstrādājumiem ir iekļauti projektā "Creating a hybrid learning model elective course 'Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)' 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709". Tas ir vērtīgs projekts, kas apvieno dažādu valstu konditorejas tradīcijas un veicina starptautisko sadarbību konditorejas jomā. 

Vienlaikus skolotāja Inese Bedeice mācīšanas mobilitātes ietvaros vadīja īpašu meistarklasi par latviešu konditorejas tradīcijām, kur viņa demonstrēja, kā gatavot slaveno "Skudrupūzni" - konditorejas šedevru, kas iemantojis milzīgu popularitāti. Skolotājas Ineses Bedeices prasmes un pieredze šajā jomā nodrošināja izglītojamiem iespēju iepazīt un iemācīties šo tradicionālo latviešu konditorejas izstrādājumu gatavošanu. Skolotāja deva iedvesmu un motivāciju izglītojamiem turpināt attīstīt savas konditorejas prasmes un veiksmīgi ieviest šo un citus iemācītos gatavošanas paņēmienus un receptes savā profesionālajā darbībā. 

Mobilitātes periods turpināsies līdz 02.06.2023., sniedzot izglītojamajiem iespēju pilnveidot savas prasmes konditorejas jomā. Viņi varēs iepazīt jaunas receptes, eksperimentēt ar dažādām dekorēšanas metodēm un iemācīties izmantot inovatīvus konditorejas rīkus un tehnoloģijas. 


Turpinās profesionālās pilnveides mobilitāte Francijā

MFR Saint Michel Mont Mercure apmaiņas programmu jaunieši atzinīgi novērtē savu Erasmus+ pieredzi Latvijā un īpaši uzsver “PALDIES” starptautiskās sadarbības centra vadītājai Zanei Saukānei, karjeras izglītības vadītājam Artūram Hominam un visai mūsu komandai. 

Savas vizītes laikā, projekta koordinatore, A.Mende un A.Homins, kā aicinātie viesi savas mobilitātes laikā, tika aicināti uz aktīvo jauniešu godināšanas ceremoniju, kur tikās ar apmaiņas izglītojamajiem, kas guva starptautisku pieredzi Latvijā. 

Tāpat, tika veiktas pārrunas ar organizācijas starptautiskās sadarbības vadītāju un skolas administrāciju par turpmākās sadarbības iespējām starptautiskajās programmās un arī par jaunu sadarbības uzsākšanu karjeras izglītības un attīstības virzienā. 

Mobilitātes programmas ietvaros dalībnieki iepazinās ar Francijas izglītības sistēmu valstī un reģionā, kā arī iepazīstināja ar mūsu tehnikumu un Latvijas sistēmu. 


Profesionālās pilnveides vizīte Francijā

Lai pilnveidotu sevi un attīstītu savu karjeras potenciālu ir jāuzdrīkstas!” Saka mūsu tehnikuma Karjeras izglītības vadītājs A.Homins un Projektu koordinatore A.Mende. 

Šīs nedēļas laikā abi mūsu tehnikuma pārstāvji pilnveidoja savas profesionālās iemaņas, ieguva jaunas prasmes un noteikti veicināja savas karjeras izaugsmes iespējas, Francijā, partneru organizācijā  MFR Saint Michel Mont Mercure.   

Mobilitātes dalībnieki pirmajās nodarbībās vēroja profesionālās ievirzes radošās lekcijas un iesaistījās praktiski par vīnzinību, bāra darba organizēšanu, jūras velšu apstrādi un pagatavošanu, makarūnu gatavošanas tehniku. Nodarbības veidotas ar mērķi labās prakses pārņemšanai, apmaiņas jauniešu darbnīcu organizēšanai un izglītojamo karjeras izglītības nodrošināšanai ar jaunām un inovatīvām metodēm!  

Nākamo dienu laikā atspoguļosim RTRIT pārstāvju tikšanos ar pilsētas domes pārstāvjiem, izglītības iestādes vadību un dalību pasākumā Eiropas apaļie galdi 2023!  


Jauniešu aktivitātes Erasmus+ Dānijas pilsētā Roskildē

Ziemassvētki Dānijā šogad sākušies agrāk. Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem Roskildē, bija iespēja pagatavot dāņu tradicionālu Ziemassvētku mielastu. Mūsu skolas gaļas programmas jauniešiem, kuri šobrīd ir devušies Erasmus+ mobilitātē Dānijā, Roskildē gatavoja cūkas cepeti, sautētus sarkanos kāpostus, saldā karamelē ceptus vārītus kartupeļus un rīsu desertu ar mandelēm.  

Piedalījās 4 komandas - 2 latviešu komandas, igauņu un lietuviešu. Kristaps Goldbergs un Armands Maksimovs lieliski prezentēja savas komandas pagatavoto mielastu The ZBC viesiem.  

Mobilitātes dalībnieki uzzināja par kādu neparastu Dānijas Ziemassvētku tradīciju. Vienā no deserta porcijām tiek ielikta vesela mandele. Tas, kurš atrod veselu mandeli savā desertā, iegūst kādu pārsteigumu. Šoreiz atradējs saņēma dāvanu no svinību organizētājiem.  


Mācību mobilitāte Somijā

Mūsu izglītojamā Nikola Vecele no sirds izbauda savu Erasmus+ PRO mobilitāti Somijā. 

Kopš 26. septembra Nikola par savām mājām līdz februārim sauc Somiju, kur viņa izbauda visas mobilitātes sniegtās iespējas. Kur viņa katru dienu iegūst jaunas zināšanas un iespaidus, apgūst jaunas praktiskās iemaņas lieliskā uzņēmumā, iepazīst jaunus cilvēkus, Somijas kultūru un dzīves veidu. 

Šī lieliska iespēja padarīt savu mācību laiku neaizmirstamu. Pieredze, kura nelīdzinās citām. Iespēja iepazīt valsti no pavisam cita saktu punkta. 

Ja arī Tu vēlies izmantot šādu izdevību. Pasteidzies un piesakies! - PIESAKIES! (rtrit.lv) 


RTRIT jauniešu mobilitāte Francijā

Četras RTRIT audzēknes Hanna Vērdiņa, Daniela Sīle, Marija Lapteva un Līva Vanaga ir devušās piecu nedēļu garā mobilitātē uz Franciju. Mobilitātes laikā meitenes iepazīs Francijas kultūru un iegūs lielisku pieredzi savā prakses laikā, iepazīstot atšķirības starp Latvijas un Francijas darba vidi.  

Meitenes jau pirmajā dienā ir guvušas lielu pozitīvisma lādiņu un ar nepacietību gaida jaunus piedzīvojumus, kuri notiek katru dienu.    

Vēlies doties mācību mobilitātē? Visu informāciju par aktīvajām mobilitātēm meklē mūsu tehnikuma mājas lapā www.rtrit.lv Erasmus+ sadaļā.  


Erasmus+ labās prakses piemērs

Topošie pavāri Henrijs Bērziņš, Pēteris Ģirupnieks, Lizete Liepiņa un Raitis Birziens nu pat noslēdza savu Erasmus+ mobilitāti Dānijā, projekta Nr. 2021-LV01-KA121-VET-000011705 ietvaros. Jaunieši mēnesi pavadīja Dānijas pilsētā Slāgesnē. Prakses galvenā tēma bija ilgtspēja, kuras ietvaros jauniešiem bija jāapgūst ēdienu gatavošana tā, lai pēc iespējas mazāk rakstos pārtikas atkritumi. Šādas prasmes mobilitātes dalībniekiem noderēs ne tikai darbā, bet arī ikdienā. Prakses ietvaros jaunieši gatavoja dažādas jaunas receptes gan sāļos, gan saldos ēdienus no dažādām kultūrām. Kā arī viņi ieguva prasmes ēdiena servēšanā un laika plānošanā. Ārpus prakses laika jaunieši pavadīja laiku iepazīstot pilsētu, tās arhitektūru un ielas mākslu. Pēc skolas viņiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātes, piemēram, boksa treniņos vai izmēģināt dažādas galda spēles. Kā viena no kultūras programmas daļām bija vīna dārza apmeklēšana, kur jaunieši iepazina vīna darināšanas procesu. Kā arī jauniešiem bija iespēja piedalīties vīnogu novākšanā. Jaunieši iesaka arī citiem piedalīties Erasmus+ mobilitātēs, pastāstot par vērtīgu mācību, ko guva Dānijā – Nebaidies riskēt un kļūdīties! Patiesībā tādu kļūdu nemaz nav, jo visu var labot un no tā mācīties, lai sevi pilnveidotu! 


Noslēgušās darbinieku mācības Tenerifē

Veiksmīgi noslēgušās darbinieku mācību kursi partnerorganizācijā FU International Academy Tenerife. Mācību kursi tika īstenoti ERASMUS+ projektu Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-00001175, Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000011705, Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000065825 un Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000066060 ietvaros.  

Kursu tēma ir cieši saistīta ar vieno no svarīgākajām 21.gadsimta vispārīgajām prasmēm – stresa pārvaldīšanu. Teorētisko nodarbību un praktisko treniņu laikā darbinieki pilnveidoja savas vadības prasmes pedagoģiskā darba organizēšanā, laika plānošanā un emocionālās izdegšanas mazināšanā, sava stresa pārvaldībā, kā arī apguva dažādas tehnikas stresa mazināšanai darba vidē.  

Kursa noslēgumā dalībnieki pauda pārliecību par savām spējām reaģēt stresa situācijās un sniegt atbalstu kolēģiem un izglītojamajiem.  


Jauniešu mobilitāte Beļģijā

Nu jau rit otrā nedēļa, kā topošās konditores Elvīra un Daniela piedalās Erasmus+ Pro 5 mēnešu mobilitātē Beļģijā, projekta Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705 ietvaros. 

Kopš 26. septembra meitenes, turpmākos piecus mēnešus, par savām mājām sauks vienu no Beļģijas lielākajām un skaistākajām pilsētām – Antverpeni. Kur meitenes ne tikai dzīvos, bet arī mācīsies un ies praksē, iegūstot lielisku pieredzi un skaistas atmiņas.  

Lai gan Elvīra un Daniela Beļģijā ir pavadījušas neilgu brīdi Beļģijā, tomēr ieguvums jau ir ļoti liels. Šajā laikā meitenes ir paspējušas izbaudīt pilsētas skaistākās vietas un labākās garšas buķetes, kuras noteikti varēs izmantot savā karjerā. Un, protams, ir iepazīti daudzi jauni cilvēki, kurus nākotnē varēs saukt par draugiem. 

Ja arī tu vēlies piedalīties, kādā Eramsus+ mobilitātē un pilnveidot savas profesionālās zināšanas, kāda citā valstī, seko jaunākajai informācijai - PIESAKIES! (rtrit.lv) 

Šādu iespēju būs vēl daudz! 


Erasmus+ mācību mobilitāte Beļģijā - labās prakses piemērs

Topošās konditores Daniela Brieže un Elvīra Piziča devās piecu mēnešu mobilitātē uz Beļģiju, projekta Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705 ietvaros. 

Antverpenes provinces ēdināšanas nozares institūtā Daniela un Elvīra iemācījās noderīgus teikumus holandiešu valodā, kā arī uzlaboja savas prasmes konditorejā. Ekskursijas pa Beļģijas pilsētām atstāja uz meitenēm lielisku iespaidu un patīkamas atmiņas. 

Daniela un Elvīra ieguva labus draugus no Itālijas, Beļģijas un Francijas. 

Abas meitenes prakses laikā strādāja ļoti labās beļģu konditorejās. Tajās viņas guva daudz jaunu zināšanu un prasmju, kuras varēs pielietot Latvijā, gatavojot dažādus gardumus. 

Brīvo laiku meitenes pavadīja ceļojot, apskatot Beļģiju, Amsterdamu un Franciju. Šis laiks viņām bija piedzīvojumu bagāts, jo katra diena nesa ko jaunu. 

Meitenes mudina nebaidīties un izkāpt no savas komforta zonas, jo Erasmus+ mainīja viņu dzīves uz gaišo pusi. 


Erasmus+ PRO mobilitāte Nīderlandē

Mūsu jaunieši ir aktīvi uzsākuši dalību Erasmus+ PRO mobilitātēs vairākās Eiropas valstīs! Šodien piedāvājam atskatu uz Madaras Jaunzemas un Anastasijas Umarovas mobilitāti Nīderlandē. 

Programmas laikā, izglītojamās, pirmajā mobilitātes mēnesī apgūst valodu un kultūras dažādību. Savukārt, jau sākoties otrajam mācību mobilitātes mēnesim, meitenes uzsāks aktīvu praktisko darbu nozares uzņēmumos. 

Vēlies doties mācību mobilitātē? Visu informāciju par aktīvajām mobilitātēm meklē mūsu tehnikuma mājas lapā www.rtrit.lv Erasmus+ sadaļā. 


Jaunais mācību gads iesācies ar vairākām ERASMUS+ PRO mobilitātēm

Sākoties rudenim, sākās arī jauni Erasmus+ piedzīvojumi. Šogad savas Erasmus+ PRO mobilitātes - Somijā, Spānijā, Vācijā, Slovēnijā, Francijā, Beļģija, Itālijā, Turcijā, Nīderlandē, Islandē, Ungārijā un Ziemeļīrijā. Audzēkņiem mobilitātes laikā būs iespēja iegūt jaunas zināšanas, uzlabot svešvalodu prasmes, pārbaudīt adaptēšanās spējas svešā valstī un paaugstina studentu izredzes darba tirgū. 

Pirmie jaunieši jau ir noslēguši līgumus un gatavi doties šajā piedzīvojumā. Viņi ar nepacietību un arī nelielu satraukumu gaida mobilitātes sākumu, zinot, ka tā būs neaizmirstama pieredze savās iegūstamās izglītības jomās – viesmīlībā, konditorejā, tūrismā, komerczinībās un pavārmakslā. 

Atgādinām, ka ikvienam RTRIT audzēknim un absolventam ir iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātes. Aicinām ikvienu būt drosmīgu un izvirzīt savu kandidatūru. Šādas iespējas šogad vēl būs daudz. Par savām iespējām uzzini: www.rtrit.lv/projekti/erasmus/piesakies/ 


Aktīvi iesācies jaunais mācību gads ar Erasmus+ mobilitāti

Šo mācību gadu, esam uzsākuši ar aktīvu Erasmus+ audzēkņu mobilitāti. Četri tehnikuma jaunieši, laikā no 4.septembra līdz 7.oktobrim, pavadīs mēnesi Zealand Business College, Dānijā, kur Erasmus+ programmas ietvaros apgūs jaunas prasmes un zināšanas pavāru programmā. 

Mācību mobilitāte norisinās Erasmus+ projekta Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā akreditētām institūcijām Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705 ietvaros. 


Skolotāju vizīte Beļģijā

ERASMUS+ mobilitātes projekta ietvaros Inese Tomase (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705) Gunita Surgovte (Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707) un Ritvars Grīnbergs - Zaļkalns (Nr.2020-1-LV01-KA116-077355) atrodas vizītē Beļģijas profesionālās izglītības skolā PIVA, ar kuru tehnikumam ir sadarbība jau 10 gadus un ar kuru ir kopīga darbība skolu organizācijā CHASE (Consortium of hospitality and accommodation schools of Europe). 

Inese Tomase gūst informāciju par PIVA mācību programmām, kas atbilst jomām, kuras tiek apgūtas mūsu tehnikumā. Tiek apskatītas telpas, tehnika un mācību materiāli. Daloties pieredzē ar mācībspēkiem, tiek iepazīti skolotāji, kā notiek praktiskās nodarbībās PIVA un arī to, kā viņi vada nodarbības, pārbaudījumus un eksāmenus. 

Ritvars Grīnbergs – Zaļkalns piedalās studentu darba vietu vizītē, sazinās ar prakses vietu un prakses vadītājiem. Vizītes laikā tiek apmeklētas vairākas potenciālās prakses vietas starptautisko mobilitāšu dalībniekiem.  

Gunita Surgovte atrodas darba ēnošanas mobilitātē, kur iepazīstas ar to, kā tiek mācīta valsts valoda, kā stundās tiek integrēti jaunieši, kuriem nīderlandiešu valoda nav dzimtā valoda. Iepazīstas ar valodas sagatavošanu jauniešiem, kuri dodas Erasmus mobilitātēs un kā nīderlandiešu valodu apgūst ienākošo mobilitāšu dalībnieki.  

Vizītes laikā mobilitātes dalībnieki iepazīstas ar PIVA apmācību programmām, tehnisko nodrošinājumu un ikdienas darba organizāciju. Konditoru, pavāru, gaļas pārstrādātāju un šokolādes ražošanas meistaru apmācība ir nodrošināta ar vismodernākajām iekārtām. Praktiskās apmācības notiek izcilos uzņēmumos, kuros praktizē arī tie ERASMUS+ izglītojamie, kas ierodas apmaiņas projektos no mūsu tehnikuma. 

Iepazīstoties ar gaļas pārstrādes programmu, radās pārliecība, ka Beļģijā šī profesija ir populāra un prestiža, jaunieši iegūst kvalitatīvu izglītību un ir pieprasīti darba tirgū. 

Tūrisma un viesmīlības profesijās praktiskās mācības ir balstītas tikai un vienīgi praksē, līdz ar to mūsu tehnikuma izglītojamajiem ar valodu zināšanām būtu lieliska iespēja apgūt profesiju.  

Izglītības iestādes PIVA praktisko nodarbību telpas aprīkotas ļoti augstā līmenī ar visām nepieciešamajām iekārtām, kā arī augstspiediena mazgāšanas šļūtenēm, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu telpu higiēnisko un sanitāro prasību ievērošanu.   

Skolā un pilsētā ir ļoti attīstīta atkritumu šķirošana, kas ir pamats ilgtspējīgai attīstībai Eiropā, Latvijā un arī mūsu tehnikumā. Redzēto un novēroto Antverpenē varēs turpmāk pielietot mūsu tehnikumā, tādejādi attīstot “zaļo domāšanu”. 

Izglītojamajiem, strādājot un mācoties Antverpenē, paveras plašas iespējas papildus praksei apgūt arī vietējās īpatnības un valodu, kā arī nostiprināt angļu valodas zināšanas. Turklāt nākotnē ir lielākas izredzes kļūt konkurēt spējīgākiem darba tirgū, ne tikai Latvijā, bet Eiropā un pasaulē. 


Sekmīgi noslēgusies Starptautiskā sadarbības centra vizīte Maljorkā

Sekmīgi noslēgusies Starptautiskā sadarbības centra pārstāvju Zanes Saukānes un Artūra Homina vizīte partnerorganizācijā Ies Calvià, Maljorkā, Spānijā, kas norisinājās no 01. – 05. maijam. 

Vizītes laikā projekta komandas pārstāvji apmeklēja izglītības iestādi Ies Calvia un iepazinās ar tās piedāvātajām izglītības programmām, veidoto starptautisko sadarbību, kā arī izglītības iestādi kopumā. 

Jau pavisam drīz mūsu tehnikuma jauniešiem būs iespēja doties praksē uz Maljorku un labāk iepazīt Spāniju, tikmēr, piedāvājam nelielu ieskatu partnerorganizācijas izglītības iestādē! 


Starptautiskā sadarbības centra vizīte Mlajorkā - noslēgums

Vakar jau rakstījām par mūsu Starptautiskā sadarbības centra pārstāvju, Zanes Saukānes un Artūra Homina vizīti Maljorkā, Spānijā,  kuri no 01. - 05.05. atrodas Maljorkā, partnerorganizācijā Ies Calvià, lai iepazītu jaunās prakses iespējas mūsu RTRIT audzēkņiem. Šobrīd piedāvājam nelielu ieskatu trešajā no potenciālajām prakses vietām viesnīcā @MeliaCalviaBeachResort  

Jau pavisam drīz mūsu tehnikuma jauniešiem būs iespēja doties praksē uz Maljorku un labāk iepazīt Spāniju! 


Starptautiskā sadarbības centra vizīte Maljorkā turpinājums

Dienas sākumā jau rakstījām par mūsu Starptautiskā sadarbības centra pārstāvju, Zanes Saukānes un Artūra Homina vizīti Maljorkā, Spānijā, kuri no 01. - 05.05. atrodas partnerorganizācijā Ies Calvià, lai iepazītu potenciālās prakses vietas un iespējas mūsu RTRIT audzēkņiem. 

Šobrīd piedāvājam nelielu ieskatu vēl vienā no potenciālajām prakses vietām viesnīcā Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel, Mallorca 

Jau pavisam drīz mūsu tehnikuma jauniešiem būs iespēja doties praksē uz Maljorku un labāk iepazīt Spāniju! 


Starptautiskā sadarbības centra vizīte Maljorkā

Starptautiskā sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne un mūsu izglītības iestādes projektu vadītājs Artūrs Homins, laikā no 01. - 05.05. atrodas Maljorkā, Spānijā, partnerorganizācijā I.E.S Calvia 

Vizītes ietvaros, mūsu kolēģi ir iepazinušies ar jaunās partneroganizācijas piedāvātajām izglītības programmām, veidoto starptautisko sadarbību un potenciālajām prakses vietām Viesmīlības un reklāmas kā arī skaistumkopšanas sektoros. 

Iepriekšējās divās dienās, Arturs Homins un Zane Saukāne, apmeklēja viesnīcu tīkla St. Regis Hotels & Resorts viesnīcu Maljorkā- The St. Regis Mardavall Mallorca Resort. 

Jau pavisam drīz mūsu tehnikuma jauniešiem būs iespēja doties praksē uz Maljorku un labāk iepazīt Spāniju! 


34. AEHT Konference Tallinā

Laikā no 1. - 6. novembrim PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” piedalās AEHT (Eiropas tūrisma un viesmīlības profesionālās izglītības iestāžu asociācija) trīsdesmit ceturtajā konferencē, kas šogad tiek organizēta Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. 

Tehnikums šogad tiek pārstāvēts 4 nominācijās - Konditors, Pavārs, Restorānu serviss un Tūrisma galamērķis. 

Piedāvājam nelielu ieskatu no AEHT Konferences atklāšanas ceremonijas Igaunijas Nacionālajā operā 

Vēlam veiksmi mūsu audzēkņiem!  


RTRIT 1.vieta flambēšanas konkursā Itālijā

RTRIT Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļa sveic un lepojās ar mūsu komandu CAROLI HOTELS Riserva Naturalistica Torre del Pizzo Litoranea Gallipoli – Santa Maria di Leuca- 73014 Gallipoli (LE) konkursā Itālijā, 16.03.-19.03.2022. 

Sveicam skolotājas I.Kuršas izglītojamo Krišjāni Šķēli ar 1.vietu flambēšanas konkursā. 

Ar labiem panākumiem startēja skolotājas S.Degaines izglītojamais Renārs Fraktnieks (Pavāru konkursā) un Kristaps Gremze (Viesnīcu apkalpošanas konkursā). 


16. starptautiskā Eiropa 2022 jauno profesionāļu meistarības konkursa rezultāti

No 06.06.22.-10.06.22., Slovākijas pilsētā Bratislavā, izglītības iestādē SOŠ Hotelovych Služieb a Obchodu, norisinājās 16 starptautiskais Eiropa 2022. jauno profesionāļu meistarības konkurss. 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļa lepojas un izsaka pateicību skolotājām Ingai Kuršai, Līgai Rugājai un Irīnai Duvanovai par jauniešu sagatavošanu un motivāciju dalībai konkursā! 

 • Viesu apkalpošana – grupa E20-5/6 - Signe Kisele un Krišjānis Šķēls  - 2. vieta  
 • Flambēšana – grupa E20-5/6 - Sindija Sirmā – 3. vieta  
 • Bārs – grupa E19 -5/6 - Roberts Brūzītis – 2. vieta  
 • Pavāri – grupa E20-5/6 - Endija Rone un Kristofers Kadiķis – “Žūrijas simpātijas balva”  
 • Konditoreja – E18-1/2 - Agnese Krote “”Dalības diploms”  

Visi dalībnieki saņēma arī diplomus un balvas par dalību konkursā! 

Paldies jauniešiem par atraktivitāti, aktivitāti un izturību! Jūs esat malači! 

Skolotāja L.Rugāja, konditorejas konkursā darbojās arī žūrijas komisijā, kā arī pārējie piedalījās skolotāji piedalījās citu valstu ēdienu degustācijā un apkalpošanas novērtēšanā. 

Liels paldies arī SOŠ HSaO direktorei Ing.Marijas Katreniakova, par iespēju ne tikai piedalīties konkursā, bet doties ekskursija pa Bratislavu, Austrijas Schloss Hof muižas pili un apmeklēt teātra izrādi Divadlo Astorka teātrī.