A+
a-
LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDES REGLAMENTS

Aktuāli

23.01.2023

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDES REGLAMENTS

Vispārīgie jautājumi 

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” tiek rīkota saskaņā ar LR MK 2012.gada 5. jūnija  noteikumiem Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi". 

1. Olimpiādes mērķis 

1.1.Rosināt izglītojamo interesi par latviešu valodu un literatūru un attīstīt radošās spējas. 

2. Olimpiādes uzdevumi 

2.1. Radīt iespēju izglītojamajiem vispusīgi parādīt un pārbaudīt savas latviešu valodas un literatūras zināšanas, prasmes un iemaņas. 

2.2. Izkopt prasmi radoši, atbilstoši literārās valodas stilam un pareizrakstības normām izteikt savu viedokli. 

2.3. Apzināt talantīgākos izglītojamos un paaugstināt viņu individuālās spējas. 

3. Olimpiādes organizatori 

3.1.Olimpiādi organizē VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā darba grupa. 

4. Olimpiādes dalībnieki 

4.1.Olimpiādē piedalās VSIA “Rīgas  Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"     izglītojamie. 

4.2. I, II un III kurss – 1- 3 izglītojamie no katras grupas. 

       IV kurss - izglītojamo piedalīšanās ir brīvprātīga. 

4.3. Olimpiādes dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds, grupa) grupas latviešu valodas un literatūras skolotāja iesniedz elektroniski M.Bogotai  līdz 2023.g. 24.janvārim. 

4.4. Par izglītojamo piedalīšanos olimpiādē ir atbildīga grupas latviešu valodas skolotāja un grupas audzinātājs.  

5. Olimpiādes norise 

5.1. Norises laiks – 2023.gada 26.janvāris, sākums plkst.15.30. 

5.2. Norises forma – tiešsaiste (e.rtrit.lv). 

5.3. Konkurss norisinās vienā kārtā. 

5.4. Olimpiādes dalībnieki veic vienādus tiešsaistes uzdevumus. 

5.5. Darba izpildes laiks – 3 akadēmiskās stundas (3x40 min.). 

6. Olimpiādes darba tēma un saturs 

6.1. Olimpiādes darba tēma – trimdas literatūra, “Elles ķēķa” dzejnieki, uzsverot L.Tauna devumu latviešu literatūrā. 

6.2. Darbs ar tekstu no komunikatīvā, valodas un sociokultūras kompetences viedokļa (vārda morfoloģiskais un leksiskais aspekts, frazeoloģija, ortogrāfijas, interpunkcijas normas, stilistika, tekstveide). Daiļdarba vai tā fragmenta analīze un interpretācija literatūras un valodas aspektā. 

7. Darba vērtēšana  

7.1.Olimpiādes darbus vērtē atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.  

7.2.Olimpiādes uzdevumu vērtēšanai izveidota žūrijas komisija šādā sastāvā:  

M.Bogotā, G.Rutka, I.Sausnīte, S.Gribule, A.Skudra, M.Zaltāne, G.Surgovte, L.Skutele.  

7.3. Olimpiādes rezultāti tiek paziņoti līdz 2022. gada 1.februārim. 

8. Olimpiādes uzvarētāju apbalvošana 

8.1. Olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām. 

Sagatavoja latviešu valodas un literatūras  skolotāju metodiskās darba grupas vadītāja 

Marita Bogotā, 26784161